Звіт з учбово-ознайомчої практики на базі ВАТ "Харківспецбуд", страница 3

ü інші види діяльності, що не суперечать цілям Товариства і вимогам Законів України.

ВАТ „ХСБ”, згідно з чинним законодавством України, має також право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі:

ü здійснення різних експортно-імпортних операцій з товарами народного вжитку, іншою продукцією, роботами, послугами;

ü здійснення прямих виробничо-кооперативних зв’язків з зарубіжними суб’єктами підприємницької діяльності;

ü створення підприємств з іноземними інвестиціями зі своїми філіями та представництвами за кордоном;

ü здійснення кредитних і розрахункових операцій між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

ü здійснення експорту та імпорту робочої сили;

ü інші види зовнішньоекономічної діяльності, що прямо чи у винятковій формі не суперечать чинному законодавству України.

Структура діючого складу ВАТ „ХСБ”

Щорічний збір акціонерів

Спостережна рада

Правління

Голова правління

Об’єднаний

Проф. комітет

 
СТРАТЕГІЧНИЙ І ТАКТИЧНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ

Бух-

гал-

терія

Еконо-

мічний

відділ

Відділ

кадрів

Голов-

ний

дис-

петчер

Економіст

по

ціноутво-

ренню та

ЦП

Головний

механік-

енергетик

Інженер

З ОП та

ТБ

Обслу-

говую-

чий

персонал

ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО – ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА

(100% майна належить АТ)

 


БУФ-1

БУФ-2

БМУ-2

УМР

СУМР

УСР

ОПЕРАТИВНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

АГП

АГП

АГП

АГП

АГП

АГП

АГП

Зі схеми видно, що на підприємстві є дев’ять підрозділів, які безпосередньо підпорядковуються виконавчій дирекції акціонерного товариства. Також ВАТ „ХСБ” має шість дочірніх підприємств.

3.         Організація виробничого процесу

З моменту державної реєстрації і включення до Єдиного державного реєстру підприємство набуло прав юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку і штамп зі своєю назвою та емблемою, фірмові бланки, товарний знак та інші атрибути ВАТ „ХСБ”.

Місце знаходження ВАТ „ХСБ”: м. Харків, вул. Ольмінського, 14.

Управління та контроль ВАТ „ХСБ” здійснюють:

ü  Загальні збори акціонерів товариства – вищий орган управління;

ü  Спостережна рада товариства – виконавчий та контролюючий рган;

ü  Правління – виконавчий орган;

ü  Ревізійна комісія – орган контролю.

Оперативне управління ВАТ „ХСБ” здійснює директор:

ü  Розпоряджається майном підприємства в межах прав, наданих йому ВАТ „ХСБ”;

ü  Забезпечує виконання планів підприємства, визначених ВАТ „ХСБ”;

ü  Представляє інтереси підприємства в установах, інших підприємствах та організаціях;

ü  Відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди та контракти;

ü  Здійснює прийняття та звільнення робітників;

ü  Вирішує питання оплати праці працівників підприємства;

ü  Виконує інші функції в межах прав, наданих йому ВАТ „ХСБ”.

Масштаби ВАТ „ХСБ” характеризує чисельність персоналу, вартість основних фондів, стан підприємства, що досліджується, за аналізує мий період за основними показниками.

Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ „ХСБ” представлені в таблиці: