Застосування методу аналізу ієрархій у дослідженні факторів зовнішнього середовища, що впливають на управління соціально-трудовими процесами підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Водницька Н.В.

к.е.н., доц. Гончарова С.Ю.

ХНЕУ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство як складна динамічна система піддається впливу безлічі факторів зовнішнього середовища, дію яких необхідно враховувати для прийняття управлінських рішень. Метою даної роботи є застосування методу аналізу ієрархій (МАІ) для дослідження факторів зовнішнього середовища, що впливають на управління соціально-трудовими процесами (СТП) підприємства.

Для визначення ступені коректності включення обраних факторів у модель управління СТП підприємства і визначення рейтингового  впливу факторів, доцільно використовувати МАІ. Він дозволяє визначити значимість кожного обраного фактора  з урахуванням багатокритеріальної оцінки, яка дається визначеною кількістю експертів. МАІ – це математична процедура для ієрархічного представлення елементів, що визначають суть будь-якої проблеми. Метод полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові частини, а також в обробці суджень особи, що приймає рішення, за парними порівняннями. У результаті може бути визначений відносний ступінь взаємодії елементів в ієрархії [1, с.77-78].

Структура ієрархії містить у собі ціль, що розміщується на верхівці (ціль: серед факторів зовнішнього середовища необхідно виділити ті, що є найбільш впливомими щодо системи управління СТП підприємства), проміжні критерії (фактори: соціально-трудовий, економічний, політичний, міжнародний, науково-технічний, правовий, культурний і природно-географічний) і альтернативи, що формують найбільш низький рівень ієрархії (альтернативи: складові системи СТП підприємства – соціальна політика, менеджмент персоналу та економіка праці).

Після побудови ієрархії, застосовуючи метод попарного порівняння, необхідно сформувати матрицю, у якій кожен критерій порівнюється за відносною важливістю з усіма іншими. В результаті визначається вектор пріоритетів уо=(0,18;0,21;0,17;0,14; 0,15;0,11;0,04;0,01). Далі розраховується індекс узгодженості (0,21) та відношення узгодженості (0,1). Після цього здійснюється порівняння наявних альтернатив з кожного з критеріїв, будуються їх матриці, ранжуються альтернативи і, в результаті обробки матриць парних порівнянь, одержуються вектори локальних пріоритетів. Оцінивши погодженість суджень експертів щодо рівня значимості кожної з альтернатив за розглянутій безлічі критеріїв, здійснюється синтез пріоритетів. Це дає можливість одержати вектор пріоритетів Pq=(0,18;0,27;0,22;0,18;0,17;0,26;0,01;0,01). Отриманий вектор можна вважати оцінкою значимості альтернатив.

 Таким чином, використання МАІ при оцінці впливу факторів зовнішнього середовища на СТП підприємства дозволяє одержати результати, що показують вектор найбільш значимих факторів завдяки ранжируванню альтернатив за ступенем їх впливу на кінцеву мету управління СТП підприємства. Найбільше значення надають наступні фактори: економічний (0,27); правовий (0,26); політичний (0,22); соціально-трудовий і міжнародний (по 0,18); науково-технічний та інноваційний (0,17); культурний і природно-географічний (по 0,01). Отримані результати є теоретичною основою для обґрунтування впливу найбільш значимих факторів зовнішнього середовища на управління СТП підприємства.

Література: 1.Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – К.: Знания–Пресс, 2002. – 149 с. 2. Математические модели трансформационной экономики: Учебное пособие/ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижеченко К.А., Гурьянова Л.С., Дубровина Н.А. –Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004. – 280 с.

Похожие материалы

Информация о работе