Експрес-доповідь про стан науки, інновацій та інформатики в Харківській області, страница 5

2000

2001

2002

тис.грн.

у % від

загаль-

ного

обсягу

тис.грн.

у % від

загаль-

ного

обсягу

тис.грн.

у % від

загаль-

ного

обсягу

Всього

188102,9

100,0

224036,7

100,0

344494,7

100,0

за напрямками

  дослідження і розробки

24520,7

13,1

24934,1

11,1

24517,1

7,1

  придбання прав на па-

  тенти, ліцензій на вико

  ристання об’єктів про-

  мислової власності

37734,4

20,1

72680,0

32,4

89506,7

26,0

  придбання безпатент-

  них  ліцензій,

  «ноу-хау», технологій

79,3

0,0

740,5

0,4

113,5

0,0

  технологічна підго-

  товка виробництва

36571,3

19,4

16789,9

7,5

19154,9

5,6

  придбання машин, об-

  ладнання, установок,

  інших основних фондів

41463,5

22,0

43465,0

19,4

79909,1

23,2

  маркетинг, реклама

18981,0

10,1

59733,7

26,7

130493,2

37,9

  інші витрати

28752,7

15,3

5693,5

2,5

800,2

0,2

6.13.  ОБСЯГ ВІДВАНТАЖЕНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

(у фактичних цінах; тис.грн)

2000

2001

2002

Всього

1011014,7

1508798,3

1136324,7

       у тому числі принципово нової

775892,9

1199458,6

663822,6

Із загального обсягу поставлено на експорт

209256,8

222350,0

186248,9

6.14.  КІЛЬКІСТЬ ОСВОЄНИХ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

(найменувань)

1995

2000

2001

2002

Всього

70

50

69

50

Машини та устаткування

67

49

64

43

       у тому числі

  устаткування енергетичне

5

2

8

1

  устаткування гірничошахтне

-

1

2

1

  устаткування підйомно-транспортне

1

10

4

5

  устаткування та рухомий склад  залізниць

10

1

3

-

  машини електричні

10

4

16

9

  устаткування електротехнічне

-

4

6

3

  насоси центробіжні та поршневі

2

-

-

-

  устаткування компресорне, кисневе та кріогенне

2

-

  устаткування нафтопромислове

1

-

1

1

  верстати металорізальні

5

-

1

-

  продукція загальномашинобудівного

  застосування

8

-

1

5

  автомобілі спеціалізовані

4

-

-

1

  велосипеди, мотовелосипеди

-

-

1

-

  трактори

2

4

1

1

  машини сільськогосподарські

-

1

1

-

  двигуни тракторів та сільськогосподарських

  машин

-

1

-

-

  устаткування пральне

2

-

-

1

  апаратура газова побутова

-

-

3

-

  устаткування технологічне для борошномельно-

  круп’яної, комбікормової, елеваторної

  промисловості та промисловості міндобрив

-

8

7

2

  устаткування холодильне

2

-

-

-

  апаратура та устаткування засобів зв’язку

2

-

1

2

  апаратура радіоелектронна побутова

3

1

2

2

  медична техніка

-

-

2

1

  інше устаткування

8

12

4

8

Прилади та засоби автоматизації

3

1

5

7