Експрес-доповідь про стан науки, інновацій та інформатики в Харківській області

Страницы работы

Содержание работы

6.  НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

В області поступово зростає кількість організацій, де займаються дослідженнями та розробками: в 2000 році таких організацій нараховувалося 217, в 2001 році – 227, в 2002р. – 242.

Чисельність працівників основної (науково-технічної) діяльності в організаціях та на підприємствах області продовжує скорочуватися, проте темпи цього скорочення помітно впали: якщо в 1996-1998 роках чисельність фахівців зменшувалася на 9¸14% щорічно, то в 2001 та 2002 роках скорочення дорівнювало 3% та 4% відповідно. На 1 січня 2003 року в наукових організаціях області налічувалося 29,9 тисяч працівників основної діяльності, з яких до  категорії дослідників належало 13,7 тис.осіб, техніків – 4,2 тис.осіб, допоміжного    персоналу –  5,9 тис.осіб,  інших – 6,1 тис.осіб.  Значна  частина фахівців мала науковий ступінь: в 2002 році серед виконавців досліджень і розробок нараховувалося 553 доктора та 2672 кандидата наук, що трохи більше, ніж у 2001 році. Крім того, із загальної кількості сумісників – 10048 чоловік – дослідженнями займалися ще 8088 науковців, серед яких, у свою чергу, 883 особи мали докторський, а 3913 осіб – кандидатський ступінь.

Триває зростання чисельності науковців із вченим ступенем, які займаються не винятково дослідницькою, а й викладацькою, виробничою, управлінською діяльністю. Загалом в 243 організаціях області працювали 9765 кандидатів, а в 119 організаціях – 1604 доктори наук.

Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт зріс з 401,6 млн.грн. у 2001 році до 432,4 млн.грн. у  2002 році. Майже половину надходжень забезпечили організації підприємницького сектора , 22,5% коштів отримані з іноземних  джерел. Держбюджетні асигнування складали 25,7%  обсягу фінансування, і майже  40 відсотків з них були спрямовані на виконання наукової частини програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Загальний обсяг робіт зріс у звітному році на 5,1% і склав  472,6 млн.грн.; 90,5% цих робіт було виконано власними силами. Науково-технічні роботи у загальному обсязі становили 93,5% (441,9 млн.грн.); порівняно з 2001 роком обсяг науково-технічних робіт збільшився на 7,1%. Як і в попередні роки, більшу частину обсягу цих робіт - понад 60 відсотків - складали науково-технічні розробки; більше чверті приходилося на науково-дослідні роботи; решту - 11,4% - становили науково-технічні послуги. Доля фундаментальних досліджень в обсязі науково-дослідних робіт  зросла з  43,8%  в  2000  році  та  53,5%  в   2001 р. до  55,8%  в   2002р.

Загалом організаціями області протягом року виконано 6085 наукових розробок, що на 5,8% перевищує рівень 2001 року. Із загальної кількості  закінчених розробок 650 були спрямовані на створення нових видів техніки, 105 - матеріалів, 699 - на розробку нових технологій, 45 -  на селекцію нових сортів рослин та порід тварин. Серед розроблених технологій менше половини - 44,8% - належали до категорії ресурсозберігаючих. У чверті зі створених нових видів техніки були використані винаходи (торік - у кожному сьомому виді).

В 2002 році відбулася деяка активізація інноваційної діяльності промислових підприємств. Підприємствами області комплексно механізовано та автоматизовано 3 дільниці, цеха, виробництва, введено в дію 11 механізованих потокових та 7 автоматичних ліній, 2 гнучкі виробничі системи та 12 модулів, 6 металорізальних верстатів з числовим програмним управлінням.

            Кількість впроваджених нових прогресивних технологічних процесів зросла зі 131 одиниці в 2001 році до 179 в 2002 році; при цьому число ресурсозберігаючих техпроцесів збільшилося з 27 одиниць до 86. Протягом року підприємствами було освоєно 1620 нових видів продукції, у т.ч. машин, устаткування, апаратів, приладів – 75, матеріалів, виробів, продуктів – 1545. Порівняно з 2001 роком загальна кількість нових видів продукції збільшилася на 12,7%, а товарів народного вжитку – на 10,3%.


6.1.  НАУКОВІ  КАДРИ

(осіб)

1990

1995

2000

2001

2002

Кількість організацій, що виконували

наукові та науково-технічні роботи

203

207

217

227

242

Чисельність працівників основної

(науково-технічної) діяльності

81538

52167

32156

31116

29884

з них мають науковий ступінь

    доктора наук

405

584

555

539

553

    кандидата наук

4053

3616

2746

2635

2672

Чисельність працівників, які виконують

науково-технічні роботи за

сумісництвом

5066

5957

8978

7764

8865

у тому числі мають науковий ступінь

    доктора наук

411

616

821

742

883

    кандидата наук

3026

2845

4095

3304

3913

Похожие материалы

Информация о работе