Державне регу­лю­­вання економіки: Навчальний посібник

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Вступ

Щоб справи йшли добре, потрібен вітер —

це зацікавленість, приватна ініціатива...

Кермо – державне регулювання

Василь Леонтьєв

          Пропонований навчальний посібник з курсу  "Державне регу­лю­­вання економіки", введений у зв'язку з безпосередньою потребою транс­фо­р­­маційних процесів в Україні, а також зі змінами представлень у світо­во­му співтоваристві щодо ролі державних інститутів у функціонуванні й роз­вит­ку сучасних економічних систем, поєднує в собі різноманітні теми.

Породжуючи державу, економіка і її протиріччя відіграють творчу ро­ль. Але держава, впливаючи на економіку, прискорює чи гальмує її роз­виток. Спочатку державний вплив виявлявся в загальних законо­по­ло­жен­нях економічного життя,потім почалося постійне державне втруч­ан­ня в економічні процеси, зростали економічні функції держави та її еко­но­міч­на роль. Ця багатовікова еволюція втілилася в державному регулю­ван­ні економіки.

Будучи рушійним фактором сучасного економічного життя, держав­не регулювання перетворилося в актуальний об'єкт вивчення економічної науки. Однак, незважаючи на велику  кількість літератури, присвяченої держре­гу­лю­ванню економіки, його дослідження далеко не довершене. По-перше, тому, що воно продовжує розвиватися, його розвиток прискорюється, а використання - активізується в економічній практиці всіх країн сучас­но­го світу. По-друге, тому, що в його дослідженні виявилося багато "білих пля­м". По-третє, тому, що ринкова економіка, на перший погляд, відірвана від державного регулювання, гнучко використовує його нові регулюючі ме­ха­ніз­ми, що актуалізує їх розгляд. Такі мотиви загальнонаукової необ­хід­ності подальшого дослідження державного регулювання економ­іки.

          Сучасна актуальність розгляду державного регулювання еконо­мі­ки, що включає методологічний, теоретичний, політико-правовий і прак­тич­ний аспекти, зумовлена перетворенням держави в найбільшого суб'єкта економіки. А тому мова йде про "новий" об'єкт дослідження до якого необ­хідно й по-новому підходити. На­сам­перед, держрегулювання розглядається як результат сучасного зага­льного поділу праці, як нова суспільна продуктивна сила, що, коопе­рую­чи з іншими, забезпечує з'ясовуються місце, роль, функції підвищення продуктивності суспільної праці і прис­ко­рення економічного росту. Далі, держрегулювання аналі­зу­є­­ться як міні-система суспільних відносин,  яка пов¢язує мікро- і макроеко­но­мі­ку в єдину ринкову економіку; з’ясовуються місце, роль, функції держ­ре­гулювання як найважливішої ланки сучасних змішаних відносин (цент­ралізовано-ринкового) механізму господарювання. Нарешті, уточ­ню­­ються політико-правові елементи держрегулювання.

Такий підхід до державного регулювання економіки як до нового предмета економічного дослідження продовжений і в методах

Похожие материалы

Информация о работе