Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 1. Необхiднiсть і суть грошей

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ГРОШI ТА

КРЕДИТ

Затверджено Міністерством

освіти України

як підручник для студентів вузів,

які навчаються за спеціальністю

“Фінанси та кредит”

КИЇВ

“ЛИБIДЬ”

1992


ББК 65.011.73я73

          Г89

Автори: М.I. Савлук, д-р екон. наук, керівник авт. кол. (передмова, глави 1, 2, 4, 11),  К.Г. Зуллас, канд. екон.. наук (§ 5 гл 8), А. М Коряк, ст. викл. (§ 4—5 глави 9), I.М. Лазепко, канд. екон. наук (глава 5), А.М. Мороз, д-р екон. наук (глава 7, § 1—4 глави 8), М.Ф. Пуховкіна, канд. екон. наук (глава 6), М.I. Сивульський, д-р екон. наук (глава 3), I.В. Шамова, канд. екон. наук (§ 1—3, 6, 7 глави 9), Т.Д. Шарова, канд. екон. наук (глава 10).

Відповідальний редактор д- р екон. наук, проф М.І. Савлук

Рецензенти: канд. екон. наук Н.В. Дорофеєва (Національний банк України), канд. екон. наук О.А. Солодчук (Одес. ін-т нар. госп-ва)

Головна редакція літератури з українознавства та соціогуманітарних наук

Головний редактор М.С. Тимошик

Редактор Н. Г. Царик

0602010300-130

Г ————————————— 10-92

                  224-92                                                                                                      © М.І. Савлук, А М Мороз, ISВN 5-325-00046-2                                                                                        М.Ф. Пуховкіна та ін., 1992


ПЕРЕДМОВА

Важливу роль у забезпеченні процесу розши­реного відтворення відіграють гроші та кредит, які функціонують у нерозривному зв'язку. На їх використанні грунтується більшість економіч­них інструментів господарювання: ціноутворення, оплата праці, комерційний розрахунок, фінанси, податки, розрахунково-платіжні відносини, інве­стиційна діяльність, страхування тощо. З ураху­ванням закономірностей функціонування грошей і кредиту формується економічна політика держа­ви, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства. Тому вивчення курсу “Гроші та кредит” є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особ­ливо важливу роль відіграє цей курс для підго­товки фахівців з банківської справи, фінансів, страхування, бухгалтерського обліку й економіч­ного аналізу.

Підручник, що пропонується студентам, доко­рінно відрізняється від тих, які випускалися ра­ніше. По-перше, у ньому проблеми грошей і кре­диту висвітлюються стосовно до ринкової еконо­міки взагалі, тоді як усі попередні поділялися на підручники з грошового обігу та кредиту за капіталізму і за соціалізму.

По-друге, він грунтується на основних теоре­тичних концепціях світової економічної думки з питань грошей і кредиту, а не на одній марксист­ській теорії. По-третє, він позбавлений того знач­ного ідеологічного нальоту, який був властивий попереднім підручникам, нерідко на шкоду їх змісту. Нарешті, в ньому вперше в сучасній на­вчальній літературі знайшли відображення особ-

3

ливості функціонування грошей і кредиту в умо­вах України як незалежної держави.

На підготовку підручника вплинули оновлю­ючі процеси в економіці країни. Зокрема, розпад Радянського Союзу як надцентралізованої дер­жави спричинив розлад єдиних фінансової, гро­шової і кредитної систем, центробіжні ринкові процеси, створення механізму захисту внутрішніх ринків країн, що були суб'єктами СРСР, та ін. Відбуваються процеси роздержавлення і прива­тизації власності, рвуться старі господарські зв'язки і встановлюються нові, формуються нові методи господарювання, властиві ринковій еко­номіці, та нові ринкові структури. На фоні цих процесів розвинулась інфляція — від прихованої до гіпервисокого рівня. Все це значно ускладню­вало теоретичний аналіз механізмів функціону­вання і використання грошей та кредиту в кон­кретних умовах країни. Автори змушені були звертатися у цих питаннях переважно до досвіду зарубіжних країн з розвинутою ринковою еко­номікою.

Структура і зміст підручника подані з ураху­ванням того, що студенти попередньо вивчили основи економічної теорії, а після курсу “Гроші та кредит” вивчатимуть курс “Грошові та кре­дитні системи”, а також ряд спеціальних дисци­плін.

ГЛАВА 1

НЕОБХIДНIСТЬ І СУТЬ ГРОШЕЙ

§ 1. Походження і необхідність грошей

Гроші — одне з найдавніших явищ у житті суспільст­ва — відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу на­уковців. Уже в працях Платона й Арістотеля є цікаві

Похожие материалы

Информация о работе