Використання коучингу та наставництва для розвитку інноваційної поведінки персоналу, страница 3

Рис. 4. Порядок реалізації техніки трьох вимірювань

Для іншого випадку доцільно використовувати засоби методики GROW, яка реалізується в системі циклічних операцій, подані на рис. 5.

Рис. 5. Порядок реалізації методики GROW

Технологію методики GROW краще використовувати для клієнтів, які вже мають досвід роботи з коучем.

Підготовка коучів та наставників вимагає уточнення відповідних спеціальних функцій менеджменту. Їх зміст подано в табл. 1 і 2.

Таблиця 1

Зміст загальних та спеціальних функцій коуча

Загальні функції

Спеціальні функції

Аналіз ситуації

Оцінка компетентності та професіоналізму клієнта як особистості

Оцінка здатності клієнта працювати в команді

Обговорення з клієнтом його проблем та отримання його згоди на співпрацю для розвитку його готовності до подолання проблем

Планування

та розподіл відповідальності

Встановлення стилю взаємодії (коучинг, наставництво, поєднання коучингу з наставництвом)

Вибір критерію та методів діагностики розвитку професіоналізму клієнта

Формування у клієнта здатності до самостійного управління власним розвитком і делегування йому відповідальності за досягнення результатів

Складання графіків коуч-тренінгу

Узгодження засобів підтримки клієнта коуч-менеджером

Визначення характеру взаємодії з керівниками та особами, від яких залежить результат коучингу

Реалізація коучингу

Зміна стилю і техніки коучингу з урахуванням досягнень клієнта

Вибір оптимального темпу та характеру змін в діяльності клієнта

Організація зворотного зв’язку клієнт — коуч-менеджер

Підтримка клієнта в намаганнях використовувати результати коучингу та заохочення його до подальшого самовдосконалення

Оцінка результатів тренінгу та визначення причин, що негативно впливають на результати коучингу

Таблиця 2

Зміст загальних та спеціальних функцій наставника

Загальні функції

Спеціальні функції

Планування розвитку

З’ясування специфічних потреб клієнта і узгодження з ним схеми управління їх задоволенням

Вибір засобів забезпечення об’єктивності інформації та керівництва і врахування індивідуального підходу до навчання

Гарантія відповідності порад і інформації конкретній ситуації

Заохочення до самостійної оцінки здібностей і навичок для розвитку самоусвідомлення

Формування здатності до самостійного навчання

Допомога клієнту у визначенні причин, які необхідно контролювати для досягнення цілей навчання (в тому числі наявність спеціальних навичок та необхідних ресурсів)

Допомога клієнту у визначенні причин появи проблем і заохочення до самостійного їх вирішення

Надання гарантій, що поради та рекомендації не створять проблем у взаємовідносинах клієнта з його начальником

Надання інформації клієнту щодо способів підтримки його в процесі навчання

Забезпечення підтримки під час реалізації плану розвитку

Розроблення та узгодження плану регулярних і екстрених зустрічей

Забезпечення готовності наставника за необхідністю, окрім своїх пропозицій, запропонувати інші джерела допомоги

Гарантування регулярності роботи з клієнтом за визначеним графіком

Забезпечення формування ефективних офіційних стосунків за рахунок використання порад та пропозицій

Розгляд помилок та хиб як сигналу для навчання, формування бажання клієнта до самовдосконалення

Допомога в аналізі успішних результатів

Сприяння формальній оцінці керівником та колегами досягнень клієнта

Допомога у визначенні причин несподіваних проблем і перемог під час навчання

Підтримка використання клієнтом набутих знань та навичок

Стимулювання клієнта до постановки нових цілей, визначення змісту та обсягів необхідної допомоги