Визначення місії та цілей підприємства ВАТ “Житлобуд-1”. Аналіз і діагностика ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства для оцінки рівня його конкурентоспроможності, страница 2

      Уникнення не-                     Маркетинг                          Удосконалення

      покритих збитків                                                           роботи і підвищення

     і збільшення робіт                                                           її якості            

  Залучення   Ведення            Збільшен-  Проведення   Розробка і   Упевнення

  нових          розрахунків      ня рекла-     аукціонів,     проваджен- працівників

  акціонерів   по способу       ми                конкурсів,     ня нових      у успіху і

                       передоплати                         вистав           технологій   збільшення

                                                                                                               персоналу

   Підняття       Збільшен-

  довіри до       ня прибут-

   ВАТ              ку                   

  Своєчас-   Виплата

  не і якіс-   дивіден-

  не надан-   дів за

  ня пос-      акціями

  луг, ви-     існуючим

  конання    акціоне-

  робіт         рам

          Рис 1.1. Дерево цілей ВАТ “Житлобуд-1”

ІНДЗ №2. Аналіз і діагностика ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства для оцінки рівня його конкурентоспроможності

          Для оцінки чинників зовнішнього середовища, що впливають на рівень конкурентної переваги і на формування стратегії організації необхідно відзначити концепції конкурентної переваги країни.

          Детермінантами “національного ромбу” являються параметри чинників, стратегія підприємств, їх структура та суперництво, параметри попиту, споріднені та підтримуючи галузі, уряд, випадок. 

                              Таблиця 2.1.

          Чинники, що формуються детермінантами “національного ромбу” на етапі зародження конкурентної переваги

Детермінанти “національного ромбу”

Чинники, що формуються детермінантами “національного ромбу”

Коефіцієнт, що характеризує відношення числа сприятливих для підприємства чинників до загального їх кількості, Qy

Коефіцієнт значущості у-го детермінанта для підприємства, частка одиниці, ау

1. Параметри чинників

1.1.  Удосконалення технології +

1.2.  Збільшення обсягів роботи +

1.3.  Сталий зв’язок з постачальниками і замовниками

1.4.  Технічна база

1.5.  Слабка інформація про попит ринку

           2/5

      0,4

2. Стратегія підприємств, їх структура та суперництво

2.1. Відсутність стратегії

2.2. Мала кількість конкурентів +

2.3. Застаріла структура

2.4. Відсутність постійних замовлень, контрактів                 +

          2/4

       0,2

3. Параметри попиту

3.1. Зменшення кількості державних контрактів                

3.2. Збільшення кількості приватних контрактів                 +

3.3. Відсутність маркетингових досліджень ринку

3.4. Відсутність коштів у замовника

3.5. Несвоєчасна сплата

           1/5

       0,2

4. Споріднені і підтримуючі галузі

4.1. Приватне виробництво      +

4.2. Розвиток галузевого виробництва

4.3. Розвиток машинобудівної промисловості, хімічної, електронної та іншої

1/3

       0,1

5. Уряд

5.1. Грошово-кредитна, податкова та митна політика держави       +

5.2. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини виробників та покупців        +

2/2

    0,08

6. Випадок

6.1. Винахідництво +

6.2. Великі технологічні прориви

6.3. Різки зміни цін на ресурси

6.4. Значні зміни на світових фінансових ринках або курсів валют

6.5. Надзвичайні політичні рішення уряду держави та іноземних країн

6.6. Війни та інші форс-мажорні обставини

1/6

   0,02

          Визначимо значення детермінанту (Днт)

          Днт =  (0,4*0,5*0,2*0,33*1*0,4*0,2*0,2*0,1*0,08*1/6*0,02)^1/6 = 0,042

          Показник Днт може приймати значення від 0 до 1/6.  Такий висновок можна зробити з формули про його визначення. При коефіцієнті, що характеризує відношення числа сприятливих для підприємства чинників до загального їх кількості в одному з детермінантів національного ромбу дорівнюватиме 0, то і значення даного показника дорівнюватиме нулеві. З іншого боку можна сказати, що максимальне значення показника не може бути більше аніж 1/6, так як навіть при прийнятті усіх коефіцієнтів,  що характеризує відношення числа сприятливих для підприємства чинників до загального їх кількості у всіх детермінантах національного ромбу дорівнюватиме 1, то враховуючи, що сума усіх коефіцієнтів значущості у-го детермінанта для підприємства дорівнюватиме 1, можна розбити їх так, щоб добуток був максимальний – для цього поділити 1 на кількість детермінантів і отримати 1/6. Відтак якщо 1/6 підняти у шосту ступінь, а потім віднайти корінь шостої степені, отримається 1/6. Відтак максимальне значення показника дорівнюватиме 1/6. 

          Розраховане значення детермінанту 0,042 свідчить про те, що ступінь впливу чинників зовнішнього середовища підприємства низький, і діяльність ВАТ “Житлобуд” мало залежить від сприятливих чинників. Діяльність ВАТ “Житлобуд” можна назвати систематичною і обсяг роботи прогнозований, адже потреби в житлі зростають лише з підвищенням населення і з застарілості колишніх побудов. ВАТ “Житлобуд” працює на території України, а населення в Україні протягом останніх років не збільшується, а на жаль навпаки зменшується. Тому реальним фактором, що впливає на замовлення є застарілі побудови, але замовлення здійснюється тільки певним прошарком населення,які мають кошти для купівлі житла. Відтак для досягнення більшої конкурентної переваги ВАТ “Житлобуд” об’єктивно серйозно зацікавлений у зовнішніх чинниках, такі як зростання населення і збільшення коштів, заощаджень у населення. У внутрішніх чинниках велику роль відіграє швидкість і  якість побудови.