Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 7

Розрахував цей показник можна сказати, що збільшення коефіцієнту з 2002 по 2004 рр. є негативною рисою, тому що основні фонди з кожним роком зносяться.

 Аналіз платоспроможності підприємства

Аналіз платоспроможності підприємства включає в себе розрахунки коефіцієнту платоспроможності, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами, коефіцієнт маневреності власного капіталу.

В нижче наведеній таблиці 6.2. розраховані коефіцієнти платоспроможності у відносних показниках за 2002-2004 рр.:

Таблиця 6.2. Показники платоспроможності підприємства за 2002-2004 рр.(відн.показ.)

Показник

Необхідне для формули

2002

2003

2004

п.р.

п.р.

п.р.

Коефіцієнт платоспроможності

власний капітал

365983

374666

432346

пасиви

429823

406976

488465

0,851

0,921

0,885

Коефіцієнт фінансування

позиковий капітал

63608

31863

55761

власний капітал

365983

374666

432346

0,174

0,085

0,129

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами

чистий оборотний капітал

107265

126363

213974

поточні активи

169287

157886

261357

0,634

0,800

0,819

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

чистий оборотний капітал

107265

126363

213974

власний капітал

365983

374666

432346

0,293

0,337

0,495

За усіма показниками платоспроможності впродовж 2002-2004 рр. виконуються нормативи, що є позитивними рисами: підприємство не залежить від кредиторів, забезпечено власними оборотними коштами, власний капітал фінансується у поточну діяльність, тобто вкладена в оборотні активи.

У таблиці 7.2. наведені показники платоспроможності у абсолютних значеннях.

Таблиця 7.2. Абсолютні показники платоспроможності підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр., млн..грн.

Показник

на п.2002р.

на п.2003р.

на п.2004р.

1. Власний капітал

365983

374666

432346

2. Необоротні активи

260536

249090

227108

3. Власни обігові кошти

105447

125576

205238

4. Довгострокові кредити та позики

1586

540

8378

5. Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

107033

126116

213616

6. Короткострокові кредити та позики

0

0

0

7. Загальний розмір основних джерел покриття запасів

107033

126116

213616

8. Запаси

91909

96774

150819

9. Надлишок (нестача) власних обігових коштів

13538

28802

54419

10. Надлишок (нестача) власних обігових коштів та довгострокових кредитів та позик

15124

29342

62797

11. Надлишок (нестача) основних джерел покриття запасів

15124

29342

62797

12. тип фінансової стійкості

(1;1;1)

(1;1;1)

(1;1;1)

 Підприємство абсолютно стійке - для забезпечення запасів достатньо у підприємства власних обігових коштів, платоспроможність гарантована.

 Аналіз ділової активності на підприємстві

Аналіз ділової активності підприємства включає розрахунки таких показників, як коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, термін погашення дебіторської заборгованості, термін погашення кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності основних засобів, коефіцієнт оборотності власного капіталу.