Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 6

Стаття активу

на п.2002р.

на п.2003р.

на п.2004р.

Стаття пасиву

на п.2002р.

на п.2003р.

на п.2004р.

Найбільш ліквідні активи А 1

Найбільш термінові пасиви П1

Грошові кошти та їх еквиваленти

Короткострокові кредити банків

0

0

0

а) в національній валюті

923

304

2154

б) в іноземній валюті

2138

3637

8609

Векселі одержані

4003

4442

4656

Векселі видані

2974

2095

1931

Усього А1

7064

8383

15419

Усього П1

2974

2095

1931

Швидко реалізовані активи А2

Короткострокові пасиви П2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

54526

33095

42582

Кредиторська заборгованість за товари

11330

6815

7894

Дебіторська заборгованість за розрахунками

5470

4380

8688

Поточні зобов'язання за розрахунками

42157

18803

34036

Інша поточна дебіторська заборгованість

2241

13953

4113

Інші поточні зобов'язання

5561

3810

3522

Поточні фінансові інвестиції

5062

0

37493

Забезпечення наступних витрат і платежів

232

247

358

Поточні фінансові інвестиції

5062

0

37493

Забезпечення наступних витрат і платежів

232

247

358

Інші оборотні активи

2917

1297

2011

Усього А 2

70216

52725

94887

Усього П 2

59280

29175

45810

Повільно реалізовані активи А3

Довгострокові пасиви П3

Запаси

91909

96774

150819

Довгострокові зобов'язання

1586

540

8378

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

98

4

232

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

Усього А3

92007

96778

151051

Усього П3

1586

540

8378

Важко реалізовані активи А4

Постійні пасиви П4

Необоротні активи

260536

249090

227108

Власний капітал

365983

374666

432346

Усього А4

260536

249090

227108

Усього П4

365983

374666

432346

Баланс

429823

406976

488465

Баланс

429823

406976

488465

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується така нерівність:

А1  П1 ; А2  П2 ; А3  П3 ; А4  П4

Використаємо цю нерівність для визначення ліквідності балансу підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

За 2002, 2003, 2004 рр. баланс підприємства є абсолютно ліквідним, виконується нерівність.

 На четвертому етапі аналізується показник майнового положення.

Вирисовуючи цю формулу розрахуємо коефіцієнт зносу основних фондів на підприємстві за 2002-2004 рр. та розмістимо в таблицю 5.2.:

Таблиця 5.2. Показник майнового положення підприємства за 2002-2004 рр.

Показник

Необхідне для формули

2002

2003

2004

п.р.

п.р.

п.р.

Коефіцієнт зносу основних фондів

Знос основних фондів

279592

276012

288322

Первісна вартість основних фондів

475526

451398

452468

0,588

0,611

0,637