Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 2

Тепер, за допомогою  цього агрегованого балансу складемо звіт про рух грошових коштів (таблиця 1.2.):

Таблиця 1.2. Звіт про рух грошових коштів підприємства „Турбоатом”

Стаття  балансу

2003/2002

2004/2003

приток/відток

приток/відток

Актив

1.Грошові кошти та їх еквіваленти

880

6822

2. Векселя отримані

439

214

3. Дебіторська заборгованість за товари та послуги

21431

9487

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками

1090

4308

5. Інша дебіторська заборгованість

11712

9840

6. Поточні фінансові інвестиції

5062

37493

7. Інші оборотні активи

1620

714

8. Запаси

4865

54045

9. Витрати майбутніх періодів

94

228

10. Необоротні активи

11446

21982

Всього

Пасив

1. Короткострокові кредити банків

0

0

0

2. Векселя видані

879

164

3. Кредиторська заборгованість за товари, послуги

4515

1079

4. Кредиторська заборгованість за розрахунками

23354

15233

5. Інші поточні зобов'язання

1751

288

6. Забезпечення наступних витрат і платежів

15

111

7. Довгострокові зобов'язання

1046

7838

8. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

9. Доходи майбутніх періодів

0

0

10. Власний капітал

8683

57680

Всього

Проаналізуємо рух грошових коштів підприємства.

2. Фінансовий стан підприємства „Турбоатом” за 2002-2004 рр.

Об’єктивність, обґрунтованість та оперативність управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства та забезпечення його фінансової стійкості багато в чому залежить від прийомів, способів та методів обробки бухгалтерської та фінансової інформації.

Аналіз фінансового стану підприємства виконується за такими етапами:

    1. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів;

    2. Аналіз фінансових результатів;

    3. Аналіз майнового положення;

    4. Аналіз ліквідності;

    5. Аналіз платоспроможності;

    6. Аналіз ділової активності;

    7. Аналіз рентабельності;

    8. Визначення типу фінансового стану.

1. На першому етапі визначається структура та динаміка джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства „Турбоатом” в динаміці 2002 – 2004 рр. за методами вертикального та горизонтального аналізу балансу (табл.1.1.4.):