Аналіз руху грошових коштів підприємства "Турбоатом" і дослідження фінансового стану даного підприємства, страница 10

Модель управління на підприємстві „Турбоатом”, 2003 р.

Актив

Пасив

Необоротні активи

(61,3)

Довгострокові

пасиви

(92,3)

Обо-

ротні

активи

(38,7)

СС

ПП (7,7)

Модель управління на підприємстві „Турбоатом”, 2004 р.

Актив

Пасив

Необоротні активи

(46,52)

Довгострокові

пасиви

(90,3)

Обо-

ротні

активи

(53,48)

СС

ВС

ПП(9,7)

Сходячи з вище приведених моделей на рисунках, можна сказати, що за 2002-2004 рр. підприємство „Турбоатом” мала консервативну модель. Це означає, щовся сума необоротних та оборотних активів фінансується за рахунок довгострокових пасивів, в структурі якої велику питому вагу займає власний капітал. Ця модель є абсолютно безрисковою, бо не має майже позикових коштів, але є низько рентабельною.

Визначимо чистий оборотний капітал: ЧОК = ДП - НА

ЧОК 2002 = 367801-260536 = 107265 тис.грн.

ЧОК 2003 = 375453-249090 = 126363 тис.грн.

ЧОК 2004 = 441082-227224 = 213858 тис.грн.

Це означає, що у 2002 р. 107265 тис.грн. пішла на фінансування поточної діяльності, у 2003 р. - 126363 тис.грн. та 2004 р. пішло власного капіталу на фінансування поточної діяльності у розмірі 213858 тис.грн.

Висновки

Проаналізував фінансовий стан підприємства, можна сказати, що він задовільний. Усі показники ліквідності відповідають нормативу, крім абсолютної ліквідності. Це свідчить проте, що підприємство впродовж 2002-2004 рр. є платоспроможним, може погасити своєчасно зобов'язання перед кредиторами.

Просліджується чітка лінія збільшення значення коефіцієнту швидкої ліквідності з 1.25 (у 2002р) до 2.3, але це теж не є позитивним напрямом, бо поточні  зобов’язання на підприємстві зменшуються, а дебіторська заборгованість збільшується.

За усіма показниками платоспроможності впродовж 2002-2004 рр. виконуються нормативи, що є позитивними рисами: підприємство не залежить від кредиторів, забезпечено власними оборотними коштами, власний капітал фінансується у поточну діяльність, тобто вкладена в оборотні активи.

Підприємство абсолютно стійке - для забезпечення запасів достатньо у підприємства власних обігових коштів, платоспроможність гарантована.

Але показники рентабельності на підприємстві з 2002 р. зменшуються, що свідчить про неефективне використання активів підприємства, вкладання капіталу у діяльність, інвестиційну, фінансову діяльність та показує зменшення прибутковості підприємства від основної діяльності.

Щоб діяльність підприємства була ще більш прибутковою, треба проводити такі заходи:

- лізинг;

- державна підтримка підприємства, бо з 2002 р. на підприємстві знизився чистий прибуток саме через державу, яка дуже сильно підвищила податки;

- залучення кредитів під прибуткові проекти, які спроможні принести підприємству високий дохід.

- пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості виробництва та досягненню беззбиткової роботи за рахунок повного використання виробничої потужності, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат та збитків.

Основну увагу при цьому приділяти питанням ресурсозберегання:

- впровадження прогресивних норм, нормативів, ресурсозберігаючих технологій;

- використання вторинної сировини, організації обліку та контролю за використанням ресурсів;

- вивчення та впровадження досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального та морального стимулювання робітників за економію ресурсів та скорочення невиробничих витрат.

Всі ці заходи сприяють покращенню діяльності підприємства „Турбоатом”.