Збірка тестових завдань по дисципліні «Екологічне право» (2 семестр, 1 кредит), страница 3

а) витягання власником корисних природних властивостей природних ресурсів;

б) розпорядження природними об'єктами і ресурсами, що містяться в них.

65. Право розпорядження визначається як:

а) гарантована законом можливість витягувати з природного об'єкту економічну або іншу користь;

б) гарантована законом можливість здійснення дій, направлених на визначення господарського призначення, юридичної долі і фактичного стану природних об'єктів.

66. Відмінності між охороною і захистом права власності на природні об'єкти полягає:

а) у тимчасових межах їх настання;

б) у способах здійснення;

в) у засобах реалізації.

67. Охорона права власності виникає:

а) з моменту ухвалення правових норм;

б) з моменту посягання на власність.

68. Захист права власності наступає:

а) з моменту ухвалення правових норм;

б) з моменту порушення має рацію.

69. Втручання в діяльність власників земельних ділянок з боку державних і інших органів влади:

а) дозволено;

б) заборонено.

70. Власник має право вимагати повернення свого майна з чужого незаконного володіння до закінчення терміну:

а) трьох років;

б) одного року.

71. Власник природного об'єкту має право припинити право природокористування:

а) у будь-який час;

б) у порядку, передбаченому в законодавстві.

72. Право загального природокористування є використовуванням природних об'єктів і їх корисних властивостей:

а) без закріплення за окремими особами;

б) на підставі відповідних дозволів на їх використовування.

73. Спеціальне природокористування є:

а) безкоштовним;

б) платним.

74. Ліцензія -

а) адміністративна підстава виникнення права спеціального природокористування;

б) дозвіл органу влади, у межах юрисдикції якого знаходиться природний об'єкт, на його використовування.

75. Чи існує в українському законодавстві самостійна форма екологічної відповідальності:

а) так;  би) ні.

76. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення є:

а) дотримання норм по використовуванню природних природних ресурсів;

б) примусове забезпечення виконання екологічних вимог.

77. Підставою для настання юридичної відповідальності є:

а) здійснення правопорушення;

б) наявність правових категорій.

78. Об'єктом екологічного правопорушення є:

а) суспільні відносини з приводу використовування природного середовища;

б) природні об'єкти, що представляють інтерес в економічному значенні.

79. Суб'єктами екологічних правопорушень є:

а) підприємства і організації;

б) державні, суспільні, приватні і інші користувачі;

в) громадяни як фізичні особи.

80. Суб'єктивна сторона екологічного правопорушення характеризується:

а) наявністю вини прічинітеля шкоди;

б) необережністю прічинітеля шкоди.

3 РІВЕНЬ

81. У чому полягає суть екологічної функції держави і за допомогою яких механізмів вона реалізується?

82. Які принципи екологічного права вам відомі і як вони узгоджуються з екологічною доктриною держави?

83. Ваші пропозиції з приводу використовування імперативного і диспозитивного методів в екологічному праві?

84. Дайте характеристику поняттям «природний об'єкт» і «природний ресурс». Що у них загального і ніж вони відрізняються?

85. Чому еколого-правові норми-правила в екологічних правовідносинах реалізуються в добровільному або примусовому порядку? Чому передбачений примусовий порядок?

86. Дайте характеристику природних ресурсів як первинних засобів, умов і місця існування людини і суспільства.

87. Чому природні об'єкти, будучи власністю, в строго правовому значенні не є майном? Що в цьому випадку розуміється під ціною об'єкту?

88. Дайте характеристику праву володіння, праву користування і праву розпорядження природним об'єктом. Що у них загального і ніж вони відрізняються?