Стилистический анализ текста "Кодирование и декодирование"

Страницы работы

Содержание работы

РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКIДЗЯРЖАỲНЫ УНIВЕРСIТЭТ ТРАНСПАРТУ

Кафедра “Беларуская i руская мовы”

Стылiстычны аналiз тэксту.

Выканаỳ:                                                                Праверыла:

cтудэнт гр. ЭМ-21                                                 выкладчык

Бандарэнка А.А.                                                    Курбатава В.В.

Гомель 2002г.


Кадзіраванне і дэкадзіраванне

Працэс пераўтварэння інфармацыі ў лічбавую форму называюць кадзіраваннем, а адваротны працэс – дэкадзіраваннем.

Кадзіраванне і дэкадзіраванне ў камп'ютэры выконваюцца аўтаматычна. Для розных відаў інфармацыі прымяняюцца розныя спосабы кадзіравання.

Пры вылічэннях чалавек прывык карыстацца дзесятковымі лікамі, г. зн. лікамі, якія запісаны з дапамогаю дзесяці «арабскіх» лічбаў. У камп'ютэры дзесятковы лік падаецца дваічным лікам. Пры гэтым выкарыстоўваецца спосаб кадзіравання, які называюць пераводам ліку з адной сістэмы лічэння ў другую.

Для падачы ў камп'ютэры алфавітна-лічбавай інфармацыі, якая не звязана з вылічэннямі, выкарыстоўваецца кадзіраванне з дапамогай кадзіровачных табліц.

Падача ў камп'ютэры віртуальных дакументаў, рысункаў, таблід, гукавых і відэафрагментаў звязваецца з асобнымі спосабамі кадзіравання.


Стылiстычны аналiз:

1. Можа быць выкарыставаны у падручнiку па iнфарматыцы, цi у якiм-небудзь навуковым артыкуле. Паведамляе прыватныя прыкметы працэса. Тлумачыць сутнасць працэса, яго уласцiвасцi.

2. Стылёвыя рысы тэксту: дакладнасць, аб’ектыỳнасць, адсутнасць эмоцый i экспрэссii.

3. У тэксце выкарыстоỳваюцца назоỳнiкi, якiя абазначаюць навуковыя тэрмiны (інфармацыя, віртуальны), нет слоỳ з пераносным значэннем, метафар i эпiтэтаỳ. У асноỳным выкарыстоỳваюцца неканкрэтныя i абстрактныя назоỳнiкi (працэс, сістэм, табліца). Для канкрэтызацыi выкарыстоỳваюцца адназначныя словы (лік, лічба). Прыметнiкi выкарыстоỳваюцца для удакладнення назоỳкаỳ. Многiя дзеясловы маюць агульную аснову (выконваюцца, звязваецца, выкарыстоўваецца, падаецца). У тэксце не сутракаюцца дзеепрыметнiкi i толькi адно деепрыслоỳе(падачы)

У тэксце сустракаюцца складаназа-лежныя сказы, даданая частка якіх заключае аснрўную інфармацыю, а галоўная частка зусім або амаль зусім пазбаўлена зместу (напрыклад: Пры вылічэннях чалавек прывык карыстацца дзесятковымі лікамі, г. зн. лікамі, якія запісаны з дапамогаю дзесяці «арабскіх» лічбаў)

4. Такiм чым можны зрабiць вынiк, што гэты тэкст навукова-папулярнага стылю.

Похожие материалы

Информация о работе