Просвещение, письменность, образование Беларуси, страница 6

На сучасным этапе найважнейшай задачай у галiне асветы з’яуляецца пераадоленне негатыуных вынiкау панавання адмiнiстрацыйна-каманднай сiстэмы. Грамадскасць рэспублiкi працягвае пошукi шляхоу удасканалення зместу адукацыi, метадау навучання, яго дыферэнцыяцыi, стварэнне кожнаму вучню умоу для развiцця яго iнтарэсау i здольнасцей; па засваенню здабыткау нацыянальнай культуры, роднай мовы i гiсторыi свайго краю, гуманiзацыi i дэмакратызацыi адукацыi, пераадоленню яе адставання ад сусветнага узроуню.

Адным з важных накiрункау сучаснага моманту з^яуляецца пашырэнне сувязей краiны у галiне адукацыi з замежнымi краiнамi .Яно ажыццяуляецца у самых розных формах:  абмен дэлегацыямi, падрыхтоука студэнтау, вывучэнне вопыту працы, перадача падручнiкау, навуковай лiтературы, абсталявання i г.д.

Беларусь, як член ААН уносiла i уносiць свой значны уклад уразвiцце нацыанальнай адукацыi , падрыхтоуку  кадрау спецыялiстау  сярэдней i вышэйшай адукацыi.

Адной з першых навучальных устаноу, пачаушых ажыццяуляць падрыхтоуку замежных студэнтау, быу  Беларусклi дзяржуны унiверсiтэт.

Ужо у 1970/71  навучальным годзе  колькасць  замежных студентау, праходзiушых навучэнне у рэспублiкi  налiчвала каля 700 чалавек  амаль з 50 краiн свету. У 1971-1984 гг. ВНУ Беларусi скончылi  1470  студэнтау з развiваючыхся краiн. Акрамя павялiчэння колькасцi замежных студэнтау, значна пашыраюцца спецыяльнасцi, па якiх яны падрыхтоуваюцца. Усе большая колькасць  юнакоу iдзяучат маюць магчымасць набыць педагагiчную,iнжынерна-тэхнiчную, сельска-гаспадарчую, медыцынскую адукацыю.Вядучую ролю у пдрыхтоуцы  высокаквалiфiкаваных спецыялicтау для замежных краiн як i раней, займаюць  БГУ, БПА, i  iнш.

Замежныя  студенты, скончыушыя ВНУ рэспублiki  i выявiушыя навуковыя здольнасцi маюць магчымасць займацца у аспiрантуры.

Станоучаю ролю у падрыхтоуцы замежных спецыялicтау  займаюць сярэнiя навучальныя установы рэспублiki Iх зкончылi ,каля 600 навучэнцау амаль з 50 краiн свету.

Адначасова нашы студенты маюць магчымасць атрымлiваць веды у замежных вучебных установах (Кэмбрыдж , Оксвард i iнш.)  Высокаквалiфiкацаваныя спецыялicты нашай рэспублiki паспяхова працуюць у розных галiнах навукi i вытворчасцi у замежных краiнах. .А гэта гаворыть аб тым, что адукацыя i асвета на Беларусi узнялiся да сусветнага узроуню.

Лiтаратура:

1.   

«Из истории школы Белоруси и Литвы». М., 1964.

2.   

«О реформе обшеобразовательной и профессиональной школы».  М., 1984.

3.   

«Общеобразовательная школа БССР на современном этапе». Мн., 1978.

4.   

Андрэева Е., Лыч Л. «Асвета i мова». Мн., 1990.

5.   

Сянькевiч Г.Р. «Лiквiдацыя непiсьменнасцi i малапiсьменнасцi у   БССР (20-30-я гады)». Мн., 1990.

                       З М Е С Т

    УВОДЗIНЫ

1. АСВЕТА, ПИСЬМЕННАСЦЬ, АДУКАЦЫЯ СТАРАЖЫТНЫХ ЧАСОУ(Х-ХУ11 СТАГОДЗЯУ)                     2-3стар.

2. АСВЕТА I АДУКАЦЫЯ З ПАЧАТКУ РАЗЛАЖЭННЯ ФЕАДАЛЬНА-ПРЫГОДНIЦКАЙ СIСТЭМЫ          4-5 стар.

3. АСВЕТА I АДУКАЦЫЯ Х1Х-ХХ СТАГОДЗЯ       6-8 стар.

4. РАЗВIЦЦЕ АДУКАЦЫI  НА БЕЛАРУСI  У ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ                          9-10 стар.

5 СУЧАСНЫ ЭТАП РАЗВIЦЦЯ АСВЕТЫ I АДУКАЦЫI  НА БЕЛАРУСI              11-12 стар.

    ВЫВАДЫ

    ЛIТЕРАТУРА

                      ПЛАН

     Уводзiны

1.Асвета, пiсменнасць, адукацыя, старажытных часоу

2.Асвета i адукацыя з пачатку разлажэння феадальна-прыгоднiцкай

   сiстэмы

3.Асвета i адукацыя  Х1Х-ХХ стагодзяу

4.Развiцце адукацыi на Беларусi у пасляваенныя гады

5 Сучасны этап развiцця асветы i адукацыi на Беларусi

     Вывады

     Лiтаратура