Перевод текста "Электронные устройства и их элементы"

Страницы работы

Содержание работы

     МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ   ДЗЯРЖАЎНЫ   УНІВЕРСІТЭТ  ТРАНСПАРТУ

КАФЕДРА “БЕЛАРУСКАЯ I РУСКАЯ МОВА”

ПЕРАКЛАД

                          ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦI

ВЫКАНАЎ:                 ПРАВЕРЫЎ:

СТ. ГР. ЭС-21                                           ВЫКЛАДЧЫК

Квятко П.В.               КУРБАТАВАВ.В                                           

2005

Ёсць два розных, але звязаных паміж сабою поняцці: электронная прылада і яе элементы. Элемент - гэта найменшая состаўная частка электроннай прылады. Прылада - гэта сукпнасць элементаў, выконваючая карысную работу для чалавека - яна робіць адначасова аперацыі дялення і вылучэння. Адметнай прыкметай прылады з’яўляецца наяўнасць у ёй выхаду выніку яе работы. Прылады бываюць пасіўнымі і активными. Актыўнымі завуць прылады, для работы якіх патрэбна крыніца сілкавання. Прылады бываюць простымі і складанымі, т.е. складзенымі з простых прыладаў. Адносна часу, бываюць прылады безупыннага, шматразовага (ключавыя) і аднаразовага дзеяння (запоминаючыя прылады або фіксаторы). Усяго ёсць толькі тры выгляду элементаў, з якіх можа складаць простое прылада: рэзистары (R), кандэнсаторы (З) і катушки (L). Кожны элемент валодае сваім параметрам: резистара - супраціўленнем (ом), кандэнсатар - емістасцюю (фарада), а катушка - индуктыўнасцю (генры). Па выглядзе сваіх характарыстыкаў элементы бываюць линейными і нелинейными, а па характару іх дзеяння ў прыладах - пасіўнымі або актыўными. Актыўными завуць тыя элементы, велічыня параметра якіх змяняецца ў працэсе работы прылады, у состаў якога яны уваходяць. Два злучаных паміж сабою элемента простай прылады, які складаецца з больш за двух элементаў, утвораць фрагмент гэтай прылады. Фрагмент з  паслядўоным злучэннем элементаў завуць ланцужком, а з паралельным - звяном.

Есть два разных, но связанных между собой понятия: электронное устройство и его элементы. Элемент — это наименьшая составная часть электронного устройства. Устройство – это совокупность элементов, выполняющая полезную работу для человека – оно производит одновременно операции деления и выделения. Отличительным признаком устройства является наличие у него выхода результата его работы. Устройства бывают пассивными и активными. Активными называют устройства, для работы которых нужен источник питания. Устройства бывают простыми и сложными, т.е. сложенными из простых устройств. Относительно времени, бывают устройства непрерывного, многократного (ключевые) и однократного действия (запоминающие устройства или фиксаторы). Всего есть только три вида элементов, из которых может состоять простое устройство: резисторы (R), конденсаторы (С) и катушки (L). Каждый элемент обладает своим параметром: резистор – сопротивлением (ом), конденсатор – ёмкостью (фарада), а катушка – индуктивностью (генри). По виду своих характеристик элементы бывают линейными и нелинейными, а по характеру их действия в устройствах - пассивными или активными. Активными называют те элементы, величина параметра которых меняется в процессе работы устройства, в состав которого они входят. Два соединенных между собой элемента простого устройства, состоящего из более чем двух элементов, образуют фрагмент этого устройства. Фрагмент с последовательным соединением элементов называют цепочкой, а с параллельным – звеном.

Похожие материалы

Информация о работе