Перевод текста "Модернизация систем МПЦ" с русского на белорусский язык

Страницы работы

Содержание работы

Число систем микропроцессорной централизации (МПЦ) на европейских железных дорогах в последние годы существенно возросло, хотя и сейчас продолжают работать многочисленные установки механической и релейной централизации. Срок службы этих старых устройств составляет несколько десятилетий, и многие из них будут эксплуатироваться в будущем за счет интенсивных мероприятий по техническому обслуживанию.

Столь долгий срок службы стал возможен благодаря применению компонентов, специально разработанных для систем централизации (например, сигнальные реле) и по-прежнему поставляемых промышленностью. Поставки таких компонентов в значительной мере не зависят от современного уровня развития техники. Правда, достигается это ценой отказа от технического прогресса и сопутствующих проблем при изготовлении компонентов и поддержании требуемых технических знаний.

На уровне управления и отображения информации компьютерные системы используются уже длительное время. Эти разработки открыли дорогу для применения электроники в ответственных приложениях, хотя внедрение компьютеров в ядро системы централизации потребовало длительной подготовительной работы. Понадобилось освоить особые методы построения программного обеспечения и решить проблемы, связанные с аппаратными средствами. Системы МПЦ первого поколения отличались применением специализированных аппаратных и программных средств. Компания Alcatel еще при создании первых компьютерных систем обеспечения безопасности (например, автоматической локомотивной сигнализации LZB L72) стремилась использовать стандартные аппаратные средства. Этот опыт был в дальнейшем востребован при разработке МПЦ типа ESTW L90.

Колькасць сістэм мікрапрацэсарнай цэнтралізацыі (МПЦ) на еўрапейскіх чыгунках у апошнія гады істотна вырасла, але і зараз працягваюць працаваць шматлікія ўстаноўкі механічнай і рэлейнай цэнтралізацыі. Тэрмін службы гэтых старых устройстваў складае некалькі дзесяцігоддзяў, і шматлікія з іх будуць эксплуатавацца ў будучым за кошт інтэнсіўных мерапрыемстваў па тэхнічным абслугоўванні.

Настолькі доўгі тэрмін стаў магчымым дзякуючы ўжыванню кампанентаў, спецыяльна распрацаваных для сістэм цэнтралізацыі (напрыклад, сігнальнае рэле) і па-ранейшаму пастаўляемых прамысловасцю. Пастаўкі такіх кампанентаў у значнай ступені не залежаць ад сучаснага ўзроўню развіцця тэхнікі. Праўда, дасягаецца гэта цаной адмовы ад тэхнічнага прагрэса і спадарожных праблем падчас вырабу кампанентаў і падтрымкі патрэбных тэхнічных ведаў.

На ўзроўні кіравання і адлюставання інфармацыі камп'ютарныя сістэмы выкарыстоўваюцца ўжо доўгі час. Гэтыя распрацоўкі адкрылі дарогу для ўжывання электронікі ў адказных дастасаваннях, хоць укараненне камп'ютараў у ядро сістэмы цэнтралізацыі запатрабавала правядзення працяглай падрыхтоўчай работы. Патрэбна было асвоіць асасблівыя метады пабудовы праграмнага забеспячэння і вырашыць праблемы, звязаныя з апаратнымі сродкамі. Сістэмы МПЦ першага пакалення адрозніваліся ўжываннем спецыялізаваных апаратных і праграмных сродкаў. Кампанія Alcatel яшчэ падчас стварэння першых камп'ютарных сістэм забеспячэння бяспекі (напрыклад, аўтаматычнай лакаматыўнай сігналізацыі LZB L72) імкнулася выкарыстоўваць стандартныя апаратныя сродкі. Гэты вопыт быў далей запатрабаваны падчас распрацоўкі МПЦ тыпа ESTW L90.

Пераклад выканаў Яўген Громаў, ЭМ-22

Крыніца: урывак артыкула “Модернизация систем МПЦ”, часопіс “Железные дороги мира”, N 9, 2003 г.

Похожие материалы

Информация о работе