Беларусь на рубеже эпох – переход от Средневековья к Новому времени и веку Просвещения (от Люблинской унии до разделов Речи Посполитой), страница 10

     Паводле спосабу ўзбуджэння крымшальныя справы ў судзе падзяляліся на 3 катэгорыі: справы, якія узбуджаліся прадстаўнікамі дзярж. улады незалежна ад наяўнасці пацяр-пелага або яго волі; прыватнага абвінавачання (па заявах пацярпелых); зм«.шанага абвінавачання (абвінаваўцамі маглі выступаць службовыя і прыватныя асобы). У парадку дзярж. абвінавачання ўзбуджалася большасць спраў па дзярж. злачынствах, некаторых ваенных і асобных супраць рэлігіі і маралі. супраць парадку кіравання і правасуддзя. Да спраў прыватнага абвінавачання адносіліся амаль усе злачынствы супраць асобы і маёмасці. Па справах прыватнага абвінава-чання, нават па такіх, як забойства, дапускалася прымірэнне абвінаваўцы і злачынца. На карысць істцаабвінаваўцы маглі прысуждацца галоўшчына, навязка і інш. Матэрыяльная кампенсацыя. Гэта ў значнай ступені набліжала крымінальныя справы да грамадзянскіх.

     Самай нешматлікай катэгорыяй былі справы змешанага абвінавачання, да якіх адносіліся часткова справы аб дзярж. і некаторых інш. супраць парадку кіравання злачынствах, а таксама аб забойстве невядомага праезджага чала-века, жонкі мужам (ці наадварот), дзяцей бацькамі (ці наадварот),Найбольш яскрава выявіўся класавы характар феадальна-га крымінальнага права ў вызначэнні пакаранняў, дзе знайшлі адлюстраванне тагачасныя суадносіны класавых сіл грамадства, светапогляды і мараль. Пры абвастрэнні класавай барацьбы і нарастанні крызіснай сітуацыі. калі ксіруючым колам усё цяжэй было ўтрымліваць уладу, прадугледжваліся больш жорсткія пакаранні.

Статут зыкарыстоўваў для вызначэння пакаранняў некалькі тэрмінаў. Больш блізкімі да сучасных былі «кара» і «казнь». Імі вызначаліся ўсе віды пакаранняў; тэрмінам «внна» - пераважна маёмасныя пакаранні і пазбаўленне волі, «покутой» - цялесныя  ганебныя пакаранні. Галоўнымі мэтамі пакара-ння былі запалохванне кампенсацыя пацярпеламу нанесенай шкоды за кошт злачынца ці яго блізкіх, а таксама помста - нанясенне злачынцу шкоды (пакут). У феадальнай тэорыі права і судовай практыцы XVI ст. панавала меркаванне, што лепшым сродкам для папярэджання злачынстваў з'яўляеіша пагроза жорсткай кары і публічнае ажыццяўленне яе з мэтай запалохвання ўсіх магчымых злачынцаў. Гэта тэорыя знайшла сваё адлюстраванне ў грамаце 1522. дзе гаварылася, што пагроза ў пісаным праве неабходна для перасцярогі, стрымлівання сва-вольных людзей ад злачынных паводзін і захавання ў добрым стане ўсёй дзяржавы. Зыходзячы з гэтага у заканадаўчыя акты ўводзіліся нормы, якія прадугледжвалі пакаранні з выкарыстамнем пакутлівых метадаў злачынныя дзеянні павінна быць «слушнае каранье».          Закон дэкларуе справядлівасць, але на карысць феадалаў, бо захоўвае для іх усе льготы і перавап. За адно і тое ж злачынства простых людзей і шляхціцаў каралі па-рознаму. У гэтым выяўляўся класава-саслоўны характар феадаль-нага крымшальнага права.

     Статут не ахопліваў усіх відаў пакаранняў, што існавалі на практыцы. Феадал, які чыніў суд над залежнымі людзьмі. мог вызначаць непрадуглед-жаныя законам і нават звычаёвым правам пакаранні. Тое самае адбывалася ў судаводстве гарад-скіх, копных судоу. Асаблівая сістэма пакаранняў існавала ў духоўных судах.

Нягледзячы на жорсткасць прадугледжаных Статутам пакаранняў, яны ў параўнанні з пакараннямі, якія існавалі ў інш. еўрапейскіх краінах таго часу, былі найбольш гуманныя. Гэта выяўлялася у здмове ад смяротнай кары для цяжарных жанчын, ад крымінальнага пакарання дзяцей і падлеткаў, ва ўстанаўленні крымінальнай адказнасці шляхціца за забойства простага чалавека, больш высокай адказнасці за злачынствы супраць жанчын, адносна невялікія тэрміны зняволення.