Морфологические и синтаксические особенности научного стиля, страница 4

Дзеясловы ў цяперашняга часу з "пазачасавым" значэннем вельмі блізкія да аддзеяслоўных назоўнікаў: приводняется - приводнение, перамотвае - перамотка; і наадварот: залівае - заліванне. Аддзеяслоўныя назоўнікі добра перадаюць аб'ектыўныя працэсы і з'явы, таму яны часта выкарыстоўваюцца ў навуковым тэксце.

У навуковым тэксце прыметнікаў мала, прычым шматлікія з іх ужываюцца ў складзе тэрмінаў, маюць дакладнае, вузкаспецыяльнае значэнне. У мастацкім тэксце прыметнікаў у адсоткавым дачыненні больш, і пераважаюць тут эпітэты, мастацкія азначэнні.

У навуковым стылю часціны мовы і іх граматычныя формы выкарыстоўваюцца не так, як у іншых стылях.

Сінтаксічныя асаблівасці.

Тыповымі для навуковай прамовы з'яўляюцца:

1)       адмысловыя абарачэнні тыпу па Мендзялееве, па доследзе;

2)       выкарыстанне слова далей у функцыі ўступнага слова: Далей. Гэтая з'ява добра прыкметна...;

3)       выкарыстанне слоў дадзены, вядомы, адпаведны ў якасці сродку сувязі;

4)       выкарыстанне ланцужка родных склонаў: Усталяванне залежнасці даўжыні хвалі рэнтгенаўскіх промняў атама. (Капица).

У навуковай прамове больш, чым у іншых стылях, ужываюцца складаныя прапановы, асабліва складаназалежныя.

Складаназалежныя з абвеснымі выяўляюць абагульненне, расчыняюць тыповую з'яву, тую або іншую заканамернасць. Словы як вядома, навукоўцы лічаць, зразумела і т. д. паказваюць пры спасылках на крыніцу, на якія-небудзь факты, становішчы.

Складаназалежныя прапановы  чыннікі шырока выкарыстоўваюцца ў навуковай прамове, паколькі навука расчыняе прычынныя сувязі з'яў рэчаіснасці. У гэтых прапановах ужываюцца як агульнаўжывальныя саюзы (таму што, бо, таму што, паколькі), так і кніжныя (дзякуючы таму што, з прычыны таго што, з-за таго што, у сілу таго што, з прычыны таго што, бо).

У навуковай прамове параўнання дапамагаюць глыбей расчыніць сутнасць з'явы, выявіць яго сувязі з іншымі з'явамі, у то час як у мастацкім творы іх асноўнае прызначэнне - ярка і эмацыйна расчыніць выявы, карціну, адлюстроўваныя мастаком слова.

Часта і ўжыванне датычных і дзеепрыслоўных абарачэнняў.

Заключэнне:

Мова як сродак паведамлення навуковай і тэхнічнай інфармацыі ўдасканальваецца і будзе ўдасканальвацца ў далейшым. Пры гэтым адпавядае прыродзе мовы і адказвае патрэбнасцям нашага стагоддзя зусім не шаблонізацыя тэкстаў, не ўжыванне слоў і фраз "даўно гатовых і ўсім вядомых", а паглыбленне сэнсавых і выразных магчымасцяў моўных сродкаў. Напрыклад, так званы "інфармацыйны выбух", які складае характэрную рысу навукова-тэхнічнай рэвалюцыі, выклікаў да жыцця незвычайнае развіццё адмыслова інфармацыйных жанраў у навуковай і тэхнічнай літаратуры: анатацыі, рэфераты, паведамленні аб выніках эксперыментаў, даведнікі і т. д. Тут па неабходнасці адбываецца, выяўляючыся мовай тэхнічным, "сціск" тэксту, яго сэнсавая і сінтаксічная "кампрэсія".

Несумнеўна, навуковая прамова, як ніякая іншая разнавіднасць сучаснай мовы, адлюстроўвае і будзе адлюстроўваць дыялектычнае адзінства працэсаў стылістычнай спецыялізацыі і захаванні агульных прынцыпаў навуковага стылю мовы.

ЛІТАРАТУРА:

Розенталь Д. Э. Руская мова: Дапаможнік для якія паступаюць у вну. -   М.: Изд-у МДУ, 1988. - 288 з.

Дерягин У. Я. Гутаркі аб рускай стылістыцы. - М.: "Веданне", 1978. -  96 з.

Власенков А. І., Рыбченкова Л. М. Руская мова: Граматыка. Тэкст. Стылі прамовы: Навучальны дапаможнік для 10-11 кл. общеобразоват. устаноў. - М.: Асвета, 2000. - 367 з.

Калядны Ю. У.Тэхніка, культура, мова. - М.: Асвета, 1993.