Вопросы № 1-69 к экзамену по дисциплине "История Беларуси" (Предмет и задачи курса. Религиозные верования в Беларуси: история, традиции, современность)

Страницы работы

Содержание работы

1.  Прадмет и задачы курса  Гист Бел

2.  Узникненне и развицце першабытнай гаспадарки на тэрыторыи Бел ее асновныя рысы и асабливасци

3.  Эканамичнае развицце Бел рыгиена на этапе разлаження  першабытнага, ладу станаулене феадализму 17-18

4.  Развицце сельскай гаспадарки рымяства и гандлю у раннефеадальных княствах на Бел 9-13

5.  Полацкае княства- вытоки Бел дзяржаунасци гистарычныя постати палитычная гисторыя

6.  Прыняцце хрысциянства на Бел землях и яго роля у грамадска-палитычным и культурным жыцци

7.  Бел княствы у эпоху феадальнай раздробленасци 12-13

8.  Бел культура 9-12

9.  Барацьба Бел народа супраць крыжацкай агрэсии

10.  Узникненне сацыял-эканамич и палитыч умов для абяднання Бел земляу утварэнне ВКЛ

11.  Крэуская вуния 1385 и яе палитычныя выники

12.  Дзярж-палитычны лад ВКЛ статуты ВКЛ 1529 1566 1588

13.  Грамадзянская вайна 30х г15ст у ВКЛ

14.  Барацьба ВКЛ и Маскоускага кн у 14-15

15.  Люблинская вуния 1569 яе вытоки и сутнасць барацьба за захаванне самастойнасци ВКЛ у складе РП

16.  Развицце и умацаванне феадальных адносин у сельскай гаспадарцы на тэрыторыи Бел у 2пал 13-17

17.  Аграрнай рэфарма 1557 у ВКЛ

18.  Асноуныя этапы запрыгоньвання сялян

19.  Роля гарадоу ВКЛ у рамястве и гандлю.таварна-грашовыя адноины Магдэбурскае права

20.  Праваслауе и каталицызм на Бел часоу ВКЛ

21.  Рэфармацыйны и контррэфармацыйны рух 16 у ВКЛ яго асабливавсци

22.  Царковна-релегийная уния 1596 у ВКЛ  Унияцкая царква Базыльянски орден

23.  Культура Бел 13-16

24.  Культура Бел 16-18

25.  Воины и унутраныя канфликты на Бел 17-18 Эканамичны занепад

26.  Аднауленне гаспадарки на Бел у другой пал 18

27.  Паустанне 1794 Тадэуша Касцюшки

28.  Паделы РП далучэнне да Расии

29.  Палит и сацыяльна эканам становишча Бел зямель у складе Расии 18-19

30.  Бел у вайне 1812 памиж Фр и Расияй

31.  Буржуазныя рэформы Расии 60-70 и их правяденне на Бел   

32.  Аграрная рэформа 1861 у Расии и яе ажыцяуленне на Бел

33.  Сельскагаспадарчая вытворчасць на Бел у 1860-90 развицце сацыялизации аграрны крызис

34.  Асабливасци прамысловага развицця на Бел у 1860-90 асноуныя галины вытворчасци прамысл крызисы

35.  Паустанне 1863 на Бел дзейнасць Кастуся Калиноускага

36.  Бел нац рух у 19 народництва ,прапаганда марксизму

37.   Палит арганигазацыии и партыи на Бел у 19-20 , БСГ

38.  Культура Бел у 18-19

39.  Падзеи ревалюции 1905-7 на Бел

40.  Эканамич развицце Бел пач  20 Сталипинския рэформы

41.  Бел нац рух  пач 20 Наша нива

42.  Бел у 1-сусветнай вайне лютауская рэвалюцыя1917

43.  Бел на папярэдни кастрычницких падзей 1917 утварэнне органау савецкай улады

44.  Грамад вайна и замежная интэрвенцыя на Бел 1917-20

45.  Бел нац рух у першыя паслякастрычницкия гады утварэнне Бел народ рэспуб яе лес

46.  Абвяшчэнне БССР уваходжаннеБССР у склад СССР

47.  Эканамич и грамадска –палит жыцце БССР ва умовах НЭП Палитыка хутарызацыи

48.  Палитыка беларусизации як спроба  нац –культ адржэнне

49.  Нац-вываленчы рух у Заход Бел 1920

50.  Барацьба з нацыял-дэмакратызмам палитычныя рэпрэсии супраць Бел народа усталяванне таталитарнага рэжыму

51.  Индустрыялизацыя у БССР

52.  Каликтывизацыя у сель гаспад яе прымусовы характар

53.  Эканам ипалитыч жыцце у Зах Бел 1930

54.  Ваен-палит ситуаыя уЕуропе 1930-40 планы фашызму и сталинизму дагаворы 1930 СССРи ГЕР лес Бел нар

55.  Пачатак 2-сус вайны лес Бел у Полшчы Далучэння Зах Бел да БССР

56.  Пачатак ВАВ и акупацыя планы ОСТ и БАРБАРОСА Бел калабарацыя

57.  Барацьба Бел нар супраць фашызму вызваленне Бел выники вайны

58.  Абудова гаспад БССР сацыял-эканам становишча горада и вески

59.  Бел у гады пераадоляння культу асобы и спроб дэмакратызацыи грам-палит жыцця

60.  Сац-эканам рэформы у БССР 50-60

61.  Эканам и палит жыцце у БССР 70-80 крызис перабудова

62.  Чырнобыль-пагроза генафонду Бел нар

63.  Культура Бел савацкага часу

64.  Распад СССР самастойнасць Бел

65.  Палит и эканамич пераутварэнни на Бел

66.  Перыядызацыя этничнай гист Бел характарыстыка дабел и бел перыяду

67.  Асноуныя канцэпцыи паходжання Бел этнасу

68.  Бел замежжа

69.  Рэлигийныя верванни Бел гисторыя традыцыи сучаснасць

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0