Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 9

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур: аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє аналітичний етап − переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміну, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відносин і визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу   передбачає   вибудовування   компонентів   в   залежності   від зазначених   семантичних   відносин   і   отримання   остаточного   варіанту перекладу складного терміну [12, с. 123]. До основних прийомів та способів перекладу термінів-словосполучень відносяться [13; 15; 23; 41-43]:

а)       калькування, тобто переклад за допомогою українських слів та
виразів, які дослівно відображають слова і вирази англійської мови: single-armsemaphore − однокрилий семафор.

б)       переклад за допомогою використання родового відмінку [23, с. 20]:
directcurrentsystem − система постійного струму.

в)       переклад за допомогою використання різноманітних прийменників:
dataprocessingequipment − обладнання для обробки даних.

г)       переклад одного із членів словосполучення групою пояснюючих
слів: highaluminacement− цемент з великим вмістом глинозему.

д)       переклад зі зміною порядку компонентів атрибутивної групи [23, с. 4]:
automobilerepairplantconstructionproject− проект будівництва
авторемонтного заводу.

        Переклад термінів-словосполучень починають з перекладу іменника, який є основним компонентом, а потім послідовно перекладають кожну змістову групу, найчастіше справа наліво [23, с. 21]. Наприклад, багатокомпонентний термін temperaturecompensatingcondenserarrangements перекладається таким чином: arrangements − пристрої, condenser− конденсатор, temperaturecompensating − температурна компенсація, temperaturecompensatingcondenser− температурна компенсація конденсатора; весь термін перекладається так − пристрої для температурної компенсації конденсатора.

        Невелика, але досить важлива, частина технічних термінів утворюється на основі особових імен (як правило, прізвищ) [13, с. 145]: Monelmetal − монель-метал, Monte-Carlomodel − моделювання методом Монте-Карло. Іноді прізвища у таких термінах на професійному жаргоні позначають прилад, пристрій, метод, процес тощо: Hallswitch− перемикач на датчику Голла.

Власні імена (іноземні прізвища та імена, географічні назви, найменування фірм, машин, приладів, виробів, хімічних речовин, назви газет, журналів, вулиць і т. п.) при перекладі передаються транслітерацією, транскрипцією, за традицією та перекладом [13; 15; 17].

Найбільш вживаним є спосіб транскрипції. Транскрипція - це спосіб передачі слів і звуків однієї мови системою спеціальних умовних знаків (фонетична транскрипція) або засобами звичайної орфографії іншої мови (практична транскрипція): GeneralElectricCo. − фірма «Дженерал електрик» [15, с. 280].

При передачі іноземних власних імен та назв за традицією використовують спосіб транскрипції, враховуючи історичне традиційне написання [16, с. 280]: Washington − Вашингтон, а не Уошингтон, Danube − р. Дунай.

Окрім семантичного та афіксального способів утворення термінологічних одиниць, існує ряд інших способів утворення термінів. Так, конверсія − утворення нових слів від слів, які уже існують, без змін у їхньому написанні та вимові. Найбільш поширеним видом конверсії є утворення дієслів від іменників: дієслово to doctor − надавати технічну допомогу, ремонтувати, усувати недоліки утворилося від іменника doctor. У сучасній англійській мові утворення дієслів від іменників стало дуже поширеним і служить одним із джерел появи неологізмів. Іноді такі дієслова можуть бути відсутніми у словниках. При перекладі їх в окремих випадках доводиться вдаватися до контекстуальних замін або до описового перекладу [23, с. 29].