Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 8

under − значення «розташування під чимось», «підлеглість або незначна важливість», «недостатність»: undercoupling − неповний зв'язок, undervoltage− знижена напруга;

all − має значення «всеохоплювальності, загальності», «виключності», «вищого ступеня якості»: all-upweight − загальна польотна вага, all-cast − суцільнозварний;

non: nonconductor − діелектрик, noncutting — холостий хід;

dis −  утворює  терміни   із  значенням,   протилежним   словотвірній основі,   або   із   значенням   відсутності,   позбавленості   чогось, відокремлення: todisassemble − демонтувати;

counter − має значення протилежної, зворотної дії або засобу чи агента такої дії, те, «що доповнює щось певним чином»: countermissile − протиракета, counterbalance − противага.

          Терміни, утворені за допомогою суфіксів та префіксів, звичайно не викликають особливих труднощів при перекладі. Але перекладач повинен не лише знати значення відповідних афіксів, але і чітко та ясно уявляти собі той предмет, про який йде мова. Для цього, як уже відзначалось, структурно-змістовий аналіз термінів завжди повинен ґрунтуватися на аналізі контексту, а чисто лінгвістичне вивчення терміна повинно поєднуватись з аналізом поняття, що розглядається, з технічної точки зору [23, с. 29].

Серед термінів зустрічається багато термінів-словосполучень. Варто зазначити, що термінам-словосполученням надається перевага в силу того, що вони здатні з більшою повнотою відобразити необхідні характерні ознаки поняття, що іменується. Термінами-словосполученнями легше, ніж іншими словоутворюючими засобами (наприклад, афіксами), передавати приналежність до класифікаційного ряду [14, с. 132].

Складні терміни являють собою стале словосполучення, за яким закріплене певне термінологічне значення, наприклад: vacuum-brakecylinder - циліндр вакуумного гальма. Переважна більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означуваний компонент, і означення займає в словосполученні початкову позицію [13, с. 123]. Означуваний компонент, який може включати в себе термін або терміни, виражає поняття, які використовуються в якості ознак, що характеризують основний компонент.

Атрибутивний зв'язок у подібних термінах може здійснюватися за допомогою [13; 23; 27]:

1)  конструкцій типу «іменник + іменник»: saddlebearing – опора балансиру; hammercar − вагон-прес;

2)  конструкцій типу «прикметник + іменник»: electricsubstation
електрична підстанція;

3)  конструкцій типу «дієприкметник І + іменник»: amplifyingtube посилююча лампа;

4)  за допомогою конструкцій типу «дієприкметник II + іменник»: fixedcontact нерухомий контакт;

5)  прийменникових сполучень: lidofframe − кришка корпусу.
Означуваний  компонент  може  бути  виражений  групою  слів,  що виступає

як єдиний семантичний комплекс. Означуваний компонент складного терміну може складатися з [16; 24; 28]:

6)  прикметника + прикметник: black-electromotiveforce
протиелектрорушійна сила;

7)  прикметника + іменник: shorttimeratingкороткочасна потужність;

8)  іменника + дієприкметник: water-pumpingunit водонасосний
агрегат;

9)  іменника + іменник: clock-facediagram − векторна діаграма в
прямокутних координатах;

10)  групи слів: productionengineeringfunctionalorganizationalchart -
функціональна схема організації технологічного процесу;

11)  декількох компонентів, із яких означуваний може мати скорочену
форму: hydroelectricpower− гідроелектростанція;

12)  цілого ідіоматичного виразу: tell-talesignaldevice − контрольний
сигнальний пристрій [23, с. 19].