Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 7

Терміни не лише запозичуються з однієї мову в іншу, а й утворюються на основі мовних засобів кожної мови. Але мова технічної літератури не має особливих засобів утворення термінів, вона використовує ті засоби, за допомогою яких створюються слова загальнолітературної мови, перетворюючи їх у потрібному для термінології напрямку [36, с. 97].

Так, значна кількість технічних термінів у багатьох мовах утворюється шляхом зміни значень слів загальнолітературної мови та термінів, запозичених із інших галузей науки та техніки [9, с. 18].

Для термінотворення шляхом зміни значення характерно те, що об'єкт термінування (тобто той предмет або те явище, якому треба дати назву) завжди має яку-небудь загальну рису з предметом чи явищем, назва якого використовується у якості терміна.

При перекладі термінів, утворених шляхом зміни значення, треба пам'ятати, що ознака, яка береться для характеристики предмета і являється основою для переносу назви, може бути більш чи менш випадковою, так як тут, на відміну від інших способів термінотворення, доводиться не будувати термін, що відображає потрібні ознаки, а обирати існуюче слово, значення якого відображає одну із декількох ознак, що можуть слугувати представниками усього предмета в цілому [11, с. 19].

З точки зору того, яка саме характерна ознака покладена в основу при переносі значення, можна розрізняти наступні основні види термінотворення шляхом зміни значення:

1) назва за подібністю зовнішніх ознак;

2) назва за подібністю функцій;

3) назва за суміжністю понять;

4) назва за аналогією понять [11, с. 20].

Суфікси та префікси, що використовуються в системі англійського термінотворення, в своїй більшості запозичені із загального арсеналу словотвірних засобів англійської мови. Для утворення термінів за допомогою суфіксів та префіксів характерно, головним чином, не створення спеціальних суфіксів та префіксів, а вибір із числа загальнонародних засобів тих, які з тих чи інших причин виявляються найбільш зручними для побудови термінів. Специфічним для спеціальної термінології є закріплення (або принаймні намагання закріпити) за деякими суфіксами певні термінологічні значення.

Найбільш продуктивними суфіксами у сфері технічної термінології є такі суфікси [12; 13; 20; 23]:

-er \ -or − від дієслівних або іменних основ утворює іменники: disperser − розпилювач, blower − вентилятор, clarifier − очисний пристрій;

-ism − позначає різні явища в досліджуваних об'єктах, наукові, суспільні, методичні та ін. напрямки і течії, вчення та доктрини: syncronism − синхронізм, ferromagnetism − феромагнетизм;

-less утворює від іменників прикметники, що мають значення «який не має чогось», «неможливість якоїсь дії»: wireless − бездротовий, recoilless − безвідкатний, stainless − нержавіючий;

-ologist має значення «фахівець галузі»: radiologist − радіолог;

-ing − суфікс для утворення іменників, що указує на дію: blitzing − запекле бомбардування, handling − управління, догляд за автомобілем;

-ant − латинський суфікс: injurant − речовина, яка завдає шкоду, coolant − охолоджуюча рідина;

-ize: anodize − анодувати, syntonize − настроювати;

-ее: consignee− вантажоодержувач, payee − одержувач грошей по чеку;

-ite: sylvanite − сильвініт.

Іноді переклад термінів − суфіксальних іменників затруднюється тим, що при утворенні терміна лексичне значення його основи може змінитися.

Найбільш продуктивними префіксами у галузі технічної термінології є [13; 15; 27]:

re − значення  «знову»,  «заново»:  remotor − замінити двигун, reinstall − установити заново;

over − має значення «зверху, вище», «більше», «вбік, (по)за (тим, що позначене основою)», «надмірно»:  overheat − перегрівати, overcutting− перевулканізація;

de − надає слову протилежного значення: derange − приводити в безлад, decolour − знебарвлювати [23, с. 28].

- inter − значення «між»,  «взаємно»:  interstellar − міжзоряний, interdependence- взаємозв'язок;

un: unhooking− від'єднання, unshift− переключення.