Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 3

Положення, що виносяться на захист:

1.  Для правильного перекладу сучасних технічних текстів у галузі
імунології треба не лише бути обізнаним та вміти застосовувати на
практиці способи перекладу, а й треба володіти перекладними відповідниками  термінів  та   бути   обізнаним   в   медицині,  зокрема, лімфатичної та імунної системах.

2.  Переклад технічних текстів у галузі медицини може викликати суттєві труднощі через такі особливості української та англійської термінологічних систем, як синонімія, міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія.

3.  Необхідною передумовою адекватного перекладу технічних текстів
у галузі лімфатичної та імунної систем є знання різних типів системного співвідношення одиниць  вихідної  мови  та  мови   перекладу  через  те,   що   на  їх  рівні встановлюється відношення взаємоеквівалентності між термінологічними одиницями вихідної  мови  та мови   перекладу, до того ж,  кожен із подібних типів термінів може використовуватись при підборі перекладацьких еквівалентів.

4.  Основні способи перекладу, які використовуються при перекладі
медичних термінів, включають: вибір варіантного відповідника, словниковий відповідник, калькування та  описовий    переклад;    основні лексичні трансформації, які застосовувались при перекладі, наступні: конкретизація значення слова, перестановка слова, заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови та додавання слова.

5.  Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що
підготовка  перекладача  галузевого  перекладу,  зокрема,  медичного  має носити комплексний характер, який передбачає загальний високий рівень мовленнєвої та мовної компетенції поряд з суто перекладацькими навичками та вміннями.

Теоретичне значення дослідження полягає у вивченні різних типів співвідношення медичних термінів вихідної мови та мови перекладу, а також способів перекладу та перекладацьких трансформацій необхідних для перекладу кожного типу термінів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що одержані матеріали та результати можуть використовуватися з метою викладання такої дисципліни як «Теорія та практика перекладу» на факультетах іноземних мов, у технічних вищих навчальних закладах при навчанні англійської мови, у перекладацькій діяльності, а також при написанні студентами курсових, бакалаврських та дипломних робіт.

Теоретична    частина    роботи    може    використовуватися    у    якості навчального посібника призначеного для перекладачів-початківців, викладачів, студентів, які вивчають англійську мову, фахівців, які мають намір покращити свої навички перекладу та читання англійської технічної літератури. Дані результати можна використовувати для виявлення та подальшого дослідження термінологічних труднощів перекладу.

РОЗДІЛ 1

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

1.1.  Переклад термінів в науково-технічній літературі. Загальні положення

Не дивно, що в епоху науково-технiчного прогресу особливу увагу мовознавцiв привертає мова науки, зокрема, термiни, тобто слова якi позначають спецiальнi поняття певної галузi знань. 3а останнi десятирiччя багато було напрацьовано у теоретичному i практичному термiнознавствi и термiнографiї, але, на наш погляд, недостатньо уваги придiлялося питанням мiжмовної взаємодії термiнологiй, мiжмовної термiнологiчної еквiвалентностi особливо в зiставленнi з європейськими мовами, що має безумовну важливiсть для упорядкування й стандартизацiї в мiжнародному планi нацiональної термiнологiї. Оскільки остання пов'язана iз завданнями кодування й передавання науково-технічної інформацiї, проблеми iї створення и упорядкування повинні вирiшуватися з урахуванням постiйних зв'язкiв iз iншими мовами.