Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 29

9.  Переклад медичних термінів, які ще не мають усталених відповідників, завжди створює для перекладача певну складність, пов'язану, перш за все, із вибором способу перекладу. Вибір способу перекладу у більшості випадків не є довільним, а залежить від багатьох чинників, як мовного, так і позамовного характеру. Традиційно вважається, що найбільш важливим та широко застосованим способом перекладу медичної термінології с транскодування. Це пов'язане із тим, що значна частина медичних термінів побудовані на основі латинської мови, яка з давніх часів вважається мовою наукового медичного знання.

10.Кількісний аналіз випадків застосування різних перекладацьких прийомів показує, що головними способами перекладу термінів лімфатичної та імунної систем з англійської мови українською є такі: словникові відповідники − 40 %, транскодування − 31 %, калькування − 12 %, контекстуальна заміна − 5 %, вилучення − 4 %, описовий переклад − 2 %, антонімічний переклад − 6 %. Транскрибування складає лише 10 % від загальної кількості транскодованих термінів. Адаптивне транскодування є найпоширенішим типом транскодування. Доля цього засобу перекладу термінів складає 44 %, з них на фонетичну адаптацію припадає 8 %, а на граматичну − 36 %. У першому випадку адаптація відбувається на рівні окремих фонем, а у другому − на рівні морфем: суфіксів та флексій.

Підсумовуючи результати перекладацького аналізу, робимо висновок, що основними способами перекладу термінів лімфатичної та імунної систем з англійської мови українською є словникові відповідники, транскодування, калькування, що в цілому характерно і для інших сучасних терміносистем, елементи яких запозичуються українською мовою. Доцільним є використання описового перекладу, контекстуальної заміни, як допоміжних перекладацьких прийомів для передачі значення новітніх термінів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Бархударов Л. С., Жукова Ю. И., Квасюк И. В., Швейцер А. Д. Пособие
по переводу технической литературы (английский язык). − М.: Высшая
школа, 1967.−284с.

2.  Большой англо-русский словарь. − М.: АСТ, Мн.: Хавест, 2001. − 1168с.

3.  Большая советская энциклопедия / Глав. редактор А. М. Прохоров. −
М.: Советская знциклопедия, 1976. − т. 25: Струнино-Тихорецк, − 600 с.

4.  Большой   англо-русский   словарь   в   двух   томах  /  Под   общим
руководством доктора филологических наук, профессора И. Р. Гальперина и доктора филологических наук, профессора 3. М. Медниковой. − М.: Русский язык, 1987. − Том І: А−М, − 1040 с.

5.  Большой   англо-русский   словарь   в   двух   томах   /   Под   общим
руководством доктора филологических наук, профессора И. Р. Гальперина й
доктора филологических наук, профессора 3. М. Медниковой. − М.: Русский
язык, 1987. − Том II: N−2, − 1072с.

6.  Виноградов В. В. История русских лингвистических учений. М.: Высш.
школа, 1978. − 367 с.

7.  Власов С. А. Непереводимое в переводе. − М.: Межд. отношения, 1980.
− 290с.

8.  Гарбовский  Н.  К.  Теория  перевода:  Учебник.  − М.:  Изд-во Моск. ун-та, 2004. − 544 с.

9.  Даниленко   В.   П.   Русская   терминология.   Опыт  лингвистического
описания. − М.: Наука, 1977. − 248 с.

10.Даниленко В. П. Современные проблемы русской терминологии. − М.:
Наука, 1986. − 199с.

11.Казакова Т. А. Практические основы перевода. English−Russian. − СПб:
Союз, 2000. − 320с.

12.Карабан   В.   І.   Переклад   англійської   наукової   і   технічної літератури. Частина І. Граматичні труднощі. − Вінниця: Нова книга, 2001.− 271 с.

13.Карабан   В.   І.   Переклад   англійської   наукової   і   технічної
літератури.    Частина   II.    Лексичні,   термінологічні   та   жанрово-
стилістичні труднощі. − Вінниця : Нова книга, 2001. − 304 с.

14.Квитко И. С. Термин в научном документе. − Львов: Вища школа.
Издательство при Львовском государственном университете, 1976. − 128 с.

15.Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. − К.:
Інкос, 2002. − 320с.

16.Комиссаров В. Н.   Современное переводоведение. − М.: ЗСТ, 2002. − 384с.