Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 28

мовного, так і позамовного характеру. Традиційно вважається, що найбільш важливим та широко застосованим способом перекладу медичної термінології є транскодування. Це пов'язане із тим, що значна частина медичних термінів побудовані на основі латинської мови, яка з давніх часів вважається мовою наукового медичного знання.

3.  Кількісний   аналіз   випадків   застосування   різних   перекладацьких
прийомів показує, що головними способами перекладу термінів імунології з англійської мови українською є такі:

·  словникові відповідники − 40 %,

·  транскодування − 31 %,

·  калькування − 12 %,

·  контекстуальна заміна − 5 %,

·  вилучення − 4 %,

·  описовий переклад − 2 %,

·  антонімічний переклад − 6 %.

4.  Транскрибування складає лише 10 % від загальної кількості транскодованих
термінів.  Адаптивне  транскодування  є  найпоширенішим типом
транскодування. Доля цього засобу перекладу термінів складає 44 %, з них на фонетичну адаптацію припадає 8 %, а на граматичну − 36 %. У першому
випадку адаптація відбувається на рівні окремих фонем, а у другому − на
рівні морфем: суфіксів та флексій.

5.  Підсумовуючи результати перекладацького аналізу, робимо висновок,
що основними способами перекладу термінів у галузі  лімфатичної та імунної систем  з англійської мови українською є словникові відповідники, транскодування, калькування, що в цілому характерно і для інших сучасних терміносистем, елементи    яких    запозичуються    українською    мовою.     Доцільним є використання описового перекладу, контекстуальної заміни, як допоміжних перекладацьких прийомів для передачі значення новітніх термінів.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті аналізу наявної наукової літератури (див. Додатки) та проведення власного дослідження було зроблено наступні висновки:

1.  Було встановлено, що для адекватного перекладу термінологічних одиниць у галузі лімфатичної та імунної систем не достатньо бути знайомим зі способами перекладу, перекладацькими лексичними трансформаціями і знати перекладні відповідники відповідних термінів, а й треба мати фонові знання у галузях медицини та імунології, і ряді пов'язаних з ними обладнанням.

2.  Єдиного визначення терміна в лінгвістичній літературі немає. Під терміном ми розуміємо слово або словосполучення, яке має спеціальне, строго визначене значення в тій чи іншій галузі. Ідеальних термінів, які б повністю задовольнили усі вимоги лінгвістів, вірогідно не існує.

3.  Лексику мови технічних текстів медичної галузі знань складають загальновживані слова, загально технічні терміни, спеціальні технічні

терміни властиві саме цій галузі знань та багатозначні по відношенню до цих галузей терміни.

4.  Існує кілька класифікацій термінів за будовою. До найпоширеніших    способів творення англійських термінів відносяться: афіксація, семантичний

спосіб, конверсія, скорочення, знання яких є особливо важливим при перекладі неологізмів.

5.  На якість перекладу сучасних технічних текстів можуть помітно вплинути такі особливості термінологічних одиниць як синонімія, внутрішньогалузева та міжгалузева омонімія.

6.  Знання різних типів системного співвідношення одиниць вихідної мови та мови перекладу є важливим для адекватного перекладу технічних текстів у галузі фармакології у зв'язку з тим, що кожен із подібних типів термінів може використовуватись при підборі перекладацьких еквівалентів, окрім цього, на їх рівні встановлюється відношення взаємоеквівалентності між термінологічними одиницями ВМ та МП.

7.  Найбільші труднощі виникають при перекладі термінів словосполучень та безеквівалентної лексики, останню звичайно перекладають за допомогою калькування, транскодування та описового перекладу.

8.  Виділяють п'ять типів перекладацьких лексичних одиниць, кожен з яких перекладається за допомогою відповідних перекладацьких прийомів. Для перекладача є важливим знання та уміння застосовувати на практиці зазначені способи перекладу лексичних одиниць та перекладацькі прийоми.