Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 27

Aле цей спосіб перекладу може застосовуватися лише для перекладу складних термінів-словосполучень, які не містять прийменники, тому що в англійській мові прийменники передають граматичні відношення у реченні, а в українській − для цього служать закінчення [6], до того ж при калькуванні зберігається порядок слів у складних термінах-словосполученнях.

Наприклад, molecularlevel − молекулярний рівень, lymphaticsystem − лімфатична система, structuralchange − структурна зміна. Майже всі словосполучення, що передавалися засобом калькування, містять транскодовані терміни, тому можна зробити висновок, що калькування часто збігається з транскодуванням [12]. Ряд авторів застерігають від зловживання цим способом перекладу [12; 7; 23], звертають увагу на «фальшивих друзів перекладача» та на використання першого за номером словникового відповідника. Аналіз питомої ваги термінів, що передавалися за допомогою калькування, показав, що їх доля складає близько 12% (див. рис. 2.1.).

           2.11.4. Аналіз описового перекладу

Описовий переклад − це такий прийом перекладу нових термінологічних одиниць вихідної мови, коли слово, словосполучення чи фразеологізм замінюються у мові перекладу словосполученням (або більшим за кількістю компонентів словосполученням), яке адекватно передає зміст цього терміна [13].

До описового перекладу необхідно звертатись тільки тоді, коли не можна застосувати жодний з інших прийомів. При цьому він має відповідати таким вимогам:

·  переклад повинен точно відбивати основний зміст поняття,

·  опис не повинен бути надто докладним,

·  синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною.

Звертання до описового перекладу може бути викликане невідповідністю словотворчих одиниць двох мов. Наприклад, словосполучення proteinvesiclesreleasestructures перекладається словосполученням білкові структури, що беруть участь у звільненні везикул, яке містить вдвічі більше слів, ніж англійський оригінальний термін. Це необхідне для того, щоб переклад точно відбив основний зміст поняття.

          2.11.5. Аналіз контекстуальної заміни

Контекстуальна заміна відповідає випадкам, коли перекладним відповідником стає слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником. Іноді відхилення в перекладі від оригіналу необхідне для досягнення адекватності перекладу, оскільки в мовах оригіналу та перекладу можуть діяти різні мовленнєві норми та існувати різні традиції мовлення [13]. Наприклад, Area for initial processing of visual language (reading). − Зонапочатковоїобробкиписьмовоїмови (читання). У наведеному прикладі англійське слово visualперекладено українським письмова, що не є словниковим відповідником, але є необхідним для досягнення адекватності перекладу. Або anatomical − анатомічний перекладаємо − структурний тому, що завдяки традиційним нормам української мови існує складний термін-словосполучення структурно-функціональні взаємовідношення.

    Висновки до другого розділу

1.  Утворення нових термінологічних одиниць в медичному дискурсі
загалом співпадає з головними тенденціями словотворення загальновживаної (перш за все літературної) мови, такими, як запозичення з соціальних, професійних жаргонів, переосмислення значення загальновживаного слова, морфологічна і морфолого-синтаксична деривація. Проте, шляхи поповнення медичної   термінології мають свою специфіку,    що регламентується понятійною системою даної науки і обумовлюється історично та генетично, а саме: створення термінів при використовуванні тільки греко-латинських елементів,  використовування  характерних  для  медичної терміносистеми засобів словотворення.

2.  Переклад    медичних    термінів,    які    ще    не    мають    усталених
відповідників, завжди створює для перекладача певну складність, пов'язану,
перш за все, із вибором способу перекладу. Вибір способу перекладу у

більшості випадків не є довільним, а залежить від багатьох чинників, як