Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 26

Підрахування        процентного        співвідношення        різних        типів термінологічних одиниць показали, що близько 40%   усіх термінів мають словникові відповідники (див. рис. 2.1.).

У випадку багатоеквівалентних одиниць слід мати на увазі, що
словники містять кілька відповідників одної термінологічної одиниці, але
відповідник певного слова чи фрази оригіналу у тексті може бути тільки
один. Визначення словникових відповідників найпоширеніший тип перекладу термінологічних одиниць.

Рис. 2.1. Відсоткове співвідношення основних засобів перекладу термінів


де      1 − словникові відповідники 40%,

2 − транскодування 31%,

З − калькування 12%,

4 − антонімічний переклад 6%,

5 − контекстуальна заміна 5%,

6 − вилучення 4%,

7 − описовий переклад 2%.

            2.11.2. Аналіз транскодування

Аналіз перекладених текстів показав, що майже третина термінологічних одиниць (31 %) передаються українською мовою транскодуванням. Це лише на 11 % менше ніж відсоток термінів, які мають словникові відповідники (див. рис. 2.1.). Транскрибування  поділяється на чотири основних види:

·  транскрибування,

·  транслітерування,

·  змішане транскодування та

·  адаптивне транскодування [12]. 

Транскрибування  складає лише   10  %  від  загальної кількості транскодованих термінів (див. рис. 2.2.).

Транскрибуванням вважаються випадки, коли звукова форма англомовного слова передається літерами мови перекладу (dendrite − дендрит). У зв'язку зі значними розбіжностями у фонетичній та граматичній структурах англійської та української мов, транскрибування цілого слова відбувається рідко. У нашому тексті значна частина випадків транскрибування збігається зі транслітерування даних термінів.

Рис.2.2.  Відсоткове співвідношення між різними видами транскодування

де      1 − граматичне адаптивне транскодування 36%,

2 − транслітерування 19%,

3 − змішане транскодування 15%,

4 − транскрибування, що збігається зі транслітеруванням 12%,

5 − транскрибування 10%,

6 − фонетичне адаптивне транскодування 8%.

Транслітеруванням вважається передача слова вихідної мови по літерах, в даній роботі як в латині. Транслітераційна передача − це примат графіки, а не вимови, як при транскрибуванні [1]. Наприклад, англійське organ [‘o:gən] перекладається як орган, тобто, згідно з літерним складом, а не звучанням. Доля транслітерованих термінів складає 19 % від кількості транскодованих термінів.   Транслітерування   є   домінуючим   видом   транскодування   при передачі цих термінів українською мовою.

Адаптивне транскодування є найпоширенішим типом транскодування. Це можна пояснити розбіжністю у фонетичній та граматичній структурах мов: англійська − переважно аналітична, українська − переважно синтетична.

Тому, у деяких випадках переклад адаптується до фонетичної, а інших − до граматичної структури української мови [12]. Доля цього засобу перекладу термінів складає 44%, з них на фонетичну адаптацію припадає 8%, а на граматичну − 36%. У першому випадку адаптація відбувається на рівні окремих фонем, а у другому − на рівні морфем: суфіксів та флексій.

У випадку фонетичної адаптації за основу перекладу береться транскрибування або транслітерування та відбувається додавання та/або заміна фонеми і відповідної графеми на іншу. На відміну від змішаного типу транскодування, «німе» е транслітерується і замінюється на літеру а. Поява ознаки жіночого роду в українських відповідниках термінологічних одиниць може бути поводом для віднесення цієї групи термінів також до адаптивного граматичного транскодування.

Граматична адаптація є домінуючою серед усіх засобів транскодування. Доля адаптивного граматичного транскодування складає 36 % (див. рис. 2.2.).

           2.11.3. Аналіз калькування

Калькування (дослівний або буквальний переклад), тобто такий прийом перекладу, коли відповідником простого чи (частіше) складного слова (терміна) вихідної мови в цільовій мові обирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику. Калькування як прийом перекладу застосовується при перекладі похідних, складних або складнопохідних слів, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.