Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 25

Ще один проблемний випадок – слова інтернаціонального походження у складi термінів-словосполучень. Вiдомо, що останнi характеризуються більшою стабільністю, стiйкiстю порiвняно зi словосполученнями-нетермiнами і не в усiх випадках допускають варiювання складових. Особливо яскраво ця стабільнiсть проявляється при зіставленні мов. Так, у назвi хвороби "coronary heart disease" кожне зi слiв має украінський вiдповiдник: коронарний, серце, хво­роба, але, не зважаючи на це, їй вiдповiдає термінологічне словосполучення з іншим компонентом: iшемiчна хвороба серця. Замiна термiна coronary на коронарний або iшемiчна на ischemic у разi перекладу цього словосполучення неприпустима внаслiдок риси фразеологiчності, властивої термінам-словосполученням.

Групи, якi розглядатимуться далi, власне не належать до "хибних друзiв", бо не мають вiдповiдної форми у іншій мовi, але також можуть завдати проблем перекладачевi. По-перше, це – пари термiнiв, що мають тотожне значення, але побудованi з нееквівалентних по формi теріноелементів. Наприклад: рентгеноскопія – fluoroscopy, флюорографiя – photofluorography, рентгенографiя – radiography.

Подiбна у семантичному аспектi ситуацiя, коли термін, утворений з iнтернацiональних терміноелементів iснує тільки в однiй мовi, а iнша на позначення того ж поняття використовує власний лексичний фонд, хоч потенцiйно аналог мiг би iснувати. Наприклад, україн­ське гемограма (результати дослiдження кровi) має еквiвалентом bloodcount.

Нашi спостереження свідчать, що вiдсутнiсть семантичної еквiвалентностi iнтернацiональних медичних термiнiв зумовлюється рядом причин, iз яких варто назвати рiзне структурування поняття та рiзний обсяг значення термінiв, наявнiсть нееквiвалентної синонiмії. Значна роль належить традиції, яка утвердилася у мовi.

В iсторичному аспектi ми не завжди можемо спостерiгати процес зміни форми и значения терміна, але безсумнiвно, що, запозичений мовою, він попадає пiд вплив інакших умов i починає своє власне життя. Деякi випадки досить непередбаченi. Так, термін целюлiт традицiйно тлумачать як "гостре запалення пiдшкiрної клiтковини". Але останнiм часом вiн уживається, коли мова йде про зайву вагу, i контекст підказує iнше значення – накопичення надлишків жиру під шкірою. Зрозуміло, що нічого спільного iз запаленням він не має. Справа в тому, що целюлiт у другому значеннi походить вiд англійського cellulite, iз словотворним значенням "такий, що має відношення до підшкірної клітковини"; при транслітерації (без кінцевого німого е) форма збiглась iз терміном, який уже існував у мовi iз суфiксом -iт (запалення) – класичний випадок омонiмії; отже у першому значеннi йому  вiдповiдає англійське cellulitis, а у другому – cellulite.

Вивчення змiстовної сторони мови приводить до визнання того, що досліджуючи мовнi явища не можна обмежуватися лише планом вираження, необхідно виходити з плану змiсту мовних одиниць рiзного рiвня. Бачимо, що навіть термiносистема – найбільш упорядкована й органiзована частина лексичного складу мови – розвивається за природними законами и знаходиться пiд потужним впливом як екстралінгвістичних, так і мовних факторiв. Спостереження за мiжмовною еквiвалентністю має надзвичайне значення як у теоре­тичному, так i практичному аспектi, зокрема, для практики перекла­ду, двомовноi лексикографії, викладання іноземних мов. Оскільки навiть у інтернаціоналiзованій термiносистемi медицини спостерiгаються ланки вiдсутності регулярних вiдповiдностей, має рацiю дослідження саме цих випадкiв i створення поряд iз традиційними термiнологiчними словниками, словників складних випадків перекладу медичної термiнології.

         2.11. Аналіз засобів перекладу

           2.11.1. Визначення словникових відповідників

Аналіз перекладеного тексту показав, що він містить як одноеквівалентні одиниці, наприклад, disease − хвороба, renal − нирковий, так і багатоеквівалентні: contraction − скорочення, укладання контракту, придбання, одержання, обмеження; treat − лікувати, проводити курс лікування; розглядати, обговорювати; розважати, пригощати; піддавати дії якогось реагенту, multipurposeapplication − багатостороннє застосування.