Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 24

            2.10. Хибні друзі перекладача

Семантично рiзні, але такi, зовнішня форма яких збiгається, лексичні одиниці двох порiвнюваних мов у практиці викладання й теорії перекладу отримали назву "хибних друзiв перекладача". Постійнi якiснi змiни у лексичному складi та особливо лавиноподiбне збiльшення кiлькості термiнів вимагають постійної уваги до цього явища з боку лексикологів, лексикографів, термiнознавців, перекладачiв i викладачiв. У медичнiй термінології воно настiльки розповсюджене, що кiлькість таких випадків дозволяє зробити деякі узагальнення й провести класифiкацію.

Простежується декiлька типів взаємовідношень у парах "хибних друзiв".

До першої групи ми відносимо відповiдні за формою терміни, якi мають рiзне значення, термiн з аналогічним значенням у цьому випадку відсутнiй. Прикладом може бути українське епікриз та англійське epicrisis, перше – висновок про хворобу, який робиться пiсля лiкування або після етапу лікування, друге – криза, яка закiнчується рецидивом симптомiв. При перекладi еквiвалент до­бирається залежно від контексту з iнших термiнiв, загального лексичного складу мови, описово за допомогою словосполучення. Так, украiнське епікриз будемо перекладати англiйською conclusion, finaldiagnosis чи provisionaldiagnosis (у разi, якщо йдеться про висновок пiсля закiнчення етапу лікування); а epicrisis буде мати еквiвалентом вторинна криза.

У другiй групi "хибних друзiв" вiдповiднi за формою термiни також мають рiзне значения, проте у мовi перекладу iснують семантичнi еквiваленти першого, але їх форма відмiнна. Так, лейкоз визначаеться як "пухлина, яка виникає з кровотворних клітин і вражає кiстковий мозок". В англiйськiй мовi за формою йому вiдповідає leucosis, але його значения відмiнне, це – "прогресуюче розмноження патологiчних лейкоцитiв". Семантичним еквiвалентом українського термiна лейкоз у англiйськiй мовi є leukemia. Українська ж назва хвороби лейкемiя (формальний вiдповiдник leukemia) вважалася донедавна застарiлою, але завдяки мiжнародним контактам почала повертатися до мови як повний еквiвалент свого англомовного вiдповідника. Подiбний приклад – лiмфогранулематоз, який англiйською мовою маємо перекласти Hodgkinsdisease, а не limphogranulomatosis; термiни "хвороба Ходжкiна", або "ходжкiнська лімфома" почали утверджуватися в сучаснiй українській медичнiй лiтературi також завдяки поширенню контактів з iноземними фахiвцями.

Складнішi відношення, з погляду співвідношення еквiвалентностi форми значення, спостерiгаються в групі, де багатозначний термін однiєї мови має окремi позначення для кожного свого значення в іншій, причому один з останніх має еквiвалентну форму. Наприклад – diagnosis: по-перше, це висновок про хворобу, чому в украінській мовi вiдповiдає дiагноз, по-друге, розділ клінiчної медицини, який вивчає розпізнавання хвороби, українська назва для цього значения – дiагностика. Подiбнi ж випадки – sinusitis – синусит, гайморит; дистрофiя – distrophy та degeneration. У процесi перекладу з однiєї мови на іншу маємо визначити, у якому саме значеннi вжито багатозначний термiн, i обрати вiрний iншомовний еквiвалент. Перекладач має бути обережним, щоб не припустити утворення термінів, якi передають форму, але не вживаються у мовi.

Подiбний пiдхiд до пiдбору вiдповiдного терміна слiд реалiзувати у ситуації нееквiвалентноії синонiмії, наприклад, дисфагіяaglutition, disphagia. Англiйська мова має синонімiчну термiнологiчну пару, українська ні. Отже треба уникнути утворення неiснуючого синоніма у ній, калькуючи в процесі перекладу англійський термiн, який не має еквiвалента в українськiй мові.