Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 23

Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (i нерідко супроводжується) частковою або повною перебудовою структури речения, що перекладається.

Деякі англійські дієслівні словоформи, що відсутні в українській мові (активний дієприкметник теперішнього часу та пасивний дієприкметник теперішнього часу), замінюються у перекладі на oco6oві форми дієслів у складі підрядного речения.

Трансформація заміни застосовується у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова що перекладається, призводить до порушення граматичних норм мови перекладу та норм слововживання.

In humoral immunity, an invading antigen causes B cells to divide and differentiate into plasma cells. У гуморальному імунітеті, антиген, що вторгається, примушує|заставляє| B-клітки| ділитися і диференціюватися в плазмацити.

Отже, заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови – граматична трансформація, внаслідок якої змінюються граматичні ознаки словоформ через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу. Така трансформація може застосовуватися до слів майже усіх частин мови, проте найчастіше це спостерігається у випадку з такими частинами мови, як іменник, дієслово, прикметник та прислівник.

         2.8. Перестановка слова

Сутність трансформації перестановки (її ще називають пермутацією) полягає в тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями (тобто, змінюють позицію на протилежну). Як правило, це має місце у випадку перекладу словосполучень або фраз.

Five major classes of immunoglobulin exist: ...

The platelet count indicates the number of platelets in a microliter of blood.

Rh typing classifies blood by the presence or absence of the Rh0 antigen on the surface of RBCs.

In this test, a patients RBCs are mixed with serum containing anti-Rh0 antibodies and are observed for clamping to­gether of antigen-bearing particles of similar size in a solution.

Існує 5 головних класів імуноглобуліну: ...

Аналіз кількості тромбоцитів указує|вказує| на число тромбоцитів в мікролітрі крові.

Тіпірованіє резус-фактора| класифікує кров присутністю або відсутністю антигена Rh0|  на поверхні еритроцитів.

У цьому аналізі еритроцити пацієнта змішуються з|із| сироваткою крові, яка містить|утримує| anti|-Rh0 антитіла, і спостерігається реакція скріплення|зв'язування| антигена тотожного розміру в розчині.

2.9.  Правила застосування лексико-семантичних трансформацій

1.  Звуження значення застосовується в тих випадках, коли початкова одиниця має високий ступінь інформаційної невизначеності і в значній мірі залежить від контексту. При цьому на практиці перекладається не стільки саме слово, скільки конкретний варіант його значення в певному контексті.

2.  Розширення початкового значення допускається в тих випадках, коли слово що перекладається відрізняється більшою мірою інформаційної невизначеності, котра в достатній мірі упорядковується даним контекстом.

3.  Емфатизація або нейтралізація початкового значення визначаються, головним чином, такими соціолінгвістичними чинниками, як розбіжність в традиціях емоційно-оцінної інформації, що вимагає виділення або, навпаки, приглушення даного слова в даному контексті в певній культурі.

4.  Опис значення початкової одиниці застосовується в умовах відсутності регулярної словникової відповідності або при неспівпадінні змістових функцій відповідних одиниць в початковій мові і мові перекладу. Опис повинен бути  коротким і в ідеалі наближеним  своїми якостями до окремого слова або одиниці фразеології таким чином, щоб воно могло вживатися в тексті без штучної одиниці, створюється в таких випадках або за допомогою транскрипції, або калькування, коли це з яких-небудь міркувань не доречно в межах даного тексту.

Перекладацький коментар слід розглядати як додатковий прийом, що супроводжує слова, перекладені за допомогою будь-якого способу лексико-семантичної трансформації, але при цьому потребуючи розширеного пояснення, наприклад, якщо тлумачні словники не дають вокабули, достатньо глибокої для даного контексту, або саме поняття взагалі відсутнє або трактується  інакше в  культурі мови перекладу [3, с. 112-113].