Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 20

3.  Лексику мови технічних текстів медичної галузі знань складають
загальновживані   слова,   загально   технічні   терміни,   спеціальні   технічні
терміни властиві саме цій галузі знань та багатозначні по відношенню до цих галузей терміни.

4.  Існує кілька класифікацій термінів за будовою. До найпоширеніших способів творення англійських термінів відносяться:

·  афіксація,

·  семантичний спосіб,

·  конверсія,

·  скорочення,

знання яких є особливо важливим при перекладі неологізмів.

5.  Найбільші труднощі виникають при перекладі термінів словосполучень та безеквівалентної лексики, останню звичайно перекладають за допомогою  калькування,  транскодування та описового перекладу.

6.  До особливостей термінів та термінологічних систем, що можуть
негативно  вплинути  на  якість  перекладу, варто  віднести: синонімію,
міжгалузеву та внутрішньогалузеву омонімію. Існують спеціальні способи
подолання цих проблем.

7.  Виділяють п'ять типів перекладацьких лексичних одиниць, кожен з
яких перекладається за допомогою відповідних перекладацьких прийомів.

8.  Для перекладача є важливим  знання та уміння застосовувати на практиці зазначені способи перекладу лексичних одиниць та перекладацькі
лексичні трансформації.

РОЗДІЛ 2

ЯВИЩА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ТЕКСТАХ В ГАЛУЗІ ЛІМФАТИЧНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ

2.1.  Особливості застосування перекладацьких трансформацій у текста в галузі лімфатичної та імунної систем

Взагалі перекладацькі трансформації поділяють на:

1.  Лексичні :

  - транскрипція;

  - транслітерація;

  - калькування.

2.  Граматичні :

  - синтаксичне уподібнення;

  - розбивка речень;

  - поєднання речень;

  - граматична заміна форми слова, частини мови, члена речення, тощо.

3.  Лексико-граматичні:

  - антонімічний переклад;

  - експлікація (шляхом опису);

  - дескриптивна перифраза;

  - компенсація.

4.  Лексико-семантичні :

  - конкретизація;

  - генералізація;

  - модуляція;

  - додавання слова;

  - вилучення слова;

  - заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови;

  - перестановка слів. 

          2.2. Конкретизація значення слова

  Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв'язків та функціональних характеристик. Тільки так досягається точність та адекватність перекладу слів (в тому числі й термінів). Чим більше враховуються перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим адекватнішим буде його переклад.

  Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою адекватного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов'язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.

  Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристиках словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення. 

Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики.

IgEistheantibodyinvolvedinimmediatehypersensitivityreactions (orallergicreactions) thatdevelopwithinminutesofexposuretoanantigen. Імуноглобулін класу E − антитіло, залучене в алергічні реакції негайного типу|типа| (або алергічні реакції), які розвиваються в межах декількох хвилин|мінут| при контакті з|із| антигеном.

Слід мати на увазі, що застосування конкретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача, тому  в цьому прикладі поряд з конкретизацією застосовується ще й синтаксичне уподібнення.