Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 2

Новi течiї в розвитку суспiльного iнтелекту були б немислимi без перекладачiв, характер працi яких надзвичайно бурхливо змiнюється iз розвитком суспiльства. Змiни в пiдходах до виконання перекладацької роботи передусiм полягають у поглибленнi професiоналiзацiї працi, зростаннi вимог до якостi iнтелектуалiзацiї самої особистостi перекладача. Фахiвцi ще бiльше усвiдомлюють, що перекладений текст може мати значущий вплив на розвиток певних полiтичних, економiчних, технологiчних, юридичних, медичних процесiв тощо.

Це дипломне дослідження присвячене вивченню термінологічних труднощів при перекладі текстів у галузі лімфатичної та імунної систем. Для перекладу була взята глава LYMPHATIC AND IMMUNE SYSTEM з книги Lippincott Williams & Wilkins Medical Terminology Made Incredibly Easy, Second Edition, 2005. стр. 337-384.

Актуальність теми цього дослідження полягає в том, що шляхи поповнення медичної термінології мають свою специфіку, що регламентується понятійною системою даної науки і обумовлюється історично та генетично, а саме: створення термінів при використовуванні греко-латинських елементів, використовування характерних для медичної терміносистеми засобів словотворення. В зв'язку з постійним розвитком медицини, зокрема таких її галузей, як лімфатичної та імунної систем, виникає великий обсяг нових терміноелементів медичного дискурсу, і їх адекватний переклад є завданням не тільки суто перекладацької компетенції, а й загальнолюдської моралі, оскільки стосується сфери здоров'я, що є надзвичайно важливим для кожної особи. Отже, навiть мiнiмальна семантична похибка в перекладi може спричинити великi матерiальнi або моральнi втрати, мати небезпечнi наслiдки. Зрозуміло, що праця перекладача саме в галузі перекладу медичних текстiв не має права на помилку – адже справа стосується здоров'я людини.

Тому встановлення та засвоєння певних закономірностей, що знаходять своє відображення в перекладі англомовних медичних текстів – є насамперед справою відповідальності перекладача, який має бажання працювати у сфері імунології.

Об'єктом дослідження у роботі виступають англомовні термінологічні одиниці імунологічної галузі та їх еквіваленти українською мовою.

Предметом аналізу є термінологічні особливості перекладу текстів у галузі лімфатичної та імунної систем, а зокрема розглядалися будова термінів, способи утворення нових термінів, особливості термінів та термінологічних систем, які можуть вплинути на якість перекладу, типи перекладацьких відношень мовних одиниць та їх переклад.

Мета даної роботи полягає в уточненні загальних проблем, пов'язаних з перекладом термінології в імунологічній галузі, а саме: визначення особливостей процесу утворення нових термінів, структурних та семантичних характеристик термінології, а також особливостей перекладу англомовних імунологічних термінів українською мовою.

Досягнення  поставленої  мети передбачає виконання  наступних  завдань:

·  дати     визначення     понять     «термін»,     «термінологія»     та
проаналізувати особливості терміну як лексичної одиниці;

·  вивчити   будову  термінів,   способи  їх  утворення,   особливості
термінів, що можуть негативно впливати на процес перекладу,
основні     способи     перекладу     та     лексичні     перекладацькі
трансформації, необхідні для перекладу термінів;

·  дослідити специфіку сучасної імунологічної термінології;

·  визначити основні способи перекладу та перекладацькі лексичні трансформації, необхідні для перекладу термінів кожного типу.

Матеріалом дослідження слугували 300 термінів, одержаних методом суцільної вибірки з оригінального англомовного тексту та перекладацькі лексичні трансформації, необхідні для перекладу термінологічних одиниць.

Структура даної дипломної роботи була зумовлена метою та завданнями дослідження, тому робота включає два розділи, загальні висновки, список використаної літератури та додатки. Перший розділ розкриває теоретичні питання, розгляд яких був необхідним для виконання практичної частини роботи. У другому розділі аналізуються засоби перекладу термінологічних одиниць в даній області. В додатках наведено англо-український та українсько-англійський словники, оригінал тексту з даної тематики та його переклад.