Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 19

Mechanical engineers also design machine components. − Інженери-механіки також проектують і розробляють деталі машин (заміна прикметника на іменник).

Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (і нерідко супроводжується) частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається:

Little has been definitively concluded about its relation to other reconstructed forms. − На даний час поки ще конкретних висновків щодо його відношення до інших реконструйованих форм.

Деякі англійські дієслівні словоформи, що відсутні в українській мові (активний дієприкметник теперішнього часу та пасивний дієприкметник теперішнього часу), замінюються у перекладі на особові форми дієслів у складі підрядного речення:

Many principles of mechanics are clearly demonstrated in devices called simple machines. − Пристрої, що називаються простими машинами, яскраво демонструють різні принципи механіки.

Трансформація заміни застосовуються у тих випадках, коли збереження частиномовної характеристики слова, що перекладається, призводить до порушення    граматичних   норм   мови   перекладу   та   норм    слововживання

[13, с. 52].

Перестановка слова. Сутність трансформації перестановки (її ще називають пермутацією) полягає в тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцям (тобто, змінюють позицію на протилежну) [14, с. 53], наприклад: administrativeefficiency − ефективне керівництво. Як правило, це має місце у випадку перекладу словосполучень або фраз.

Таким чином, для того щоб транслят сприймався адресатом як звичайний текст, що нічим не відрізняється в плані мовних норм від оригінальних текстів даного жанру, перекладач має застосовувати відповідні лексичні та граматичні трансформації.

Перекладацькі лексичні трансформації включають:

·  конкретизацію значення слова,

·  генералізацію значення слова,

·  додавання слова,

·  вилучення слова,

·  заміну слова однієї частини мови на слово іншої частини мови,

·  перестановку слова.

Таким чином, можна виокремити такі лексичні труднощі технічного перекладу як:

·  багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника або варіанта перекладу слова (терміна),

·  особливості вживання загальнонародних слів в технічних текстах,

·  правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики,

·   переклад термінів-неологізмів, абревіатур,

·  такі «фальшиві друзі» перекладача, як псевдоінтернаціоналізми,

·   лексикалізовані форми множини іменників та терміни омоніми,

·  іншомовні слова і терміни в англійських технічних текстах,

·  різного роду власні імена і назви (фірм, установ і організацій) тощо.

Причинами існування лексичних труднощів перекладу перш за все є розбіжності в картині світу англійської та української мов (тобто, розбіжності у членуванні дійсності за допомогою номінативних елементів), особливості багатозначності англійських і українських слів, відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів, особливості словотвору і термінотворення в англійській та українській мовах та ін. [12, с. 13].

Головними шляхами вирішення зазначених проблем перекладу є,

по-перше, належна ідентифікація таких проблем,

по-друге, знання і вміння застосування адекватних засобів і прийомів перекладу лексичних елементів, словосполучень і фразеологічних одиниць,

по-третє, адаптація тексту оригіналу під час перекладу і,

по-четверте, формування сталих навичок подолання різного роду лексичних, термінологічних і стилістичних труднощів перекладу із урахуванням норм української мови та норм культури мови оригіналу.

      Висновки до першого розділу

1.  Для перекладача технічної літератури особливо важливим є знання
предмета перекладу, перекладач повинен орієнтуватися   в галузі, до якої
належить призначений для перекладу текст.

2.  Єдиного визначення терміна в лінгвістичній літературі немає. Під
терміном ми розуміємо слово  або  словосполучення,  яке має  спеціальне,
строго визначене значення в тій чи іншій галузі. Ідеальних термінів, які б
повністю задовольнили усі вимоги лінгвістів, вірогідно не існує.