Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 18

The first factories were driven by water. − Перші фабрики працювали на воді.

American society was an ideal vehicle for industrialization. − Американське суспільство було ідеальним середовищем для проведення індустріалізації.

Трансформація генералізації звичайно використовується при перекладі загальнонародного та загальнонаукового (загальнотехнічного) шарів лексичного складу наукових і технічних текстів. Оскільки її застосування може призводити до певної втрати (точності) інформації, використовувати її слід обачно, тільки у тих випадках, коли вживання у перекладі словникового відповідника слова, що перекладається, може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм мови перекладу [13, с. 46].

Додавання слова. Як відомо, перекладач не має права щось додавати від себе до змісту тексту, що перекладається. Всі смислові зміни, в тому числі додавання, повинні робитися за межами тексту перекладу − в зносках, посиланнях,   коментарях,   які  знаходяться  поза  текстом,   що  перекладається

[13, с. 47].

Отже, трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення (оригіналу), що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, які існують в культурі мови перекладу. Наприклад [13, с. 48]:

Liquid crystals − liquids that have the optical characteristics of crystals − are common in biological materials. − Рідкі кристали різногородурідини, що мають оптичні властивості кристалів − доситьпоширені в біологічних матеріалах (додавання означення та прислівника).

У наведених прикладах виділені курсивом слова відсутні в поверхневій структурі оригіналу, але їхній зміст імпліцитно присутній в тексті.

Через особливості дії принципу мовленнєвих зусиль в англійській мові та у зв'язку з тим, що складні слова (терміни) можуть утворюватися на основі скорочених розмовних, жаргонних або професійних форм, при їх перекладі доводиться вводити певні додаткові лексичні елементи, що відсутні в структурі таких складних слів (термінів), з метою дотримання норм мови перекладу та забезпечення більшої зрозумілості перекладених слів (термінів): racingengine − двигун гоночного автомобіля, racklimiter − обмежувач ходу рейки.

Вилучення слова. Перекладач від себе, тобто довільно, не може вилучати нічого із змісту тексту, що перекладається. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої [13, с.50].

Для цього застосовується трансформація вилучення виправдане з точки зору адекватності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту:

The proposal was rejected and repudiated. − Цю пропозицію було відкинуто. (вилучення одного з членів тавтологічної пари).

Слід зазначити, що ця трансформація не є поширеною при перекладі технічних текстів. Застосовуючи її, слід стежити за тим, щоб в перекладі не було зменшено обсяг оригінальної інформації [13, с. 54].

Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови. У переважній більшості випадків перекладу англійське слово однієї частини мови перекладається на українську мову словом тієї ж частини мови, як, наприклад, у перекладах наступних речень:

This assumption is a hypothesis in a rather special sense. − Це припущення можна назвати гіпотезою, тільки надаючи цьому терміну особливого сенсу.

Однак така однозначна відповідність у перекладі буває не завжди: через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу і розбіжності у мовленнєвих нормах перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови, коли, наприклад, іменник замінюється у перекладі на прикметник, а прикметник − на дієслово тощо.

Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, однак найчастіше це спостерігається у випадку таких частин мови, як іменник, дієслово, прикметник та прислівник [13, с. 51]: