Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 17

·  синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною. Наприклад: tooverbear − (1) придушувати, навмисно усувати зі свідомості думки, спонукання і емоції: (2) придушувати фенотипічний прояв домінантного гена геном-супресором; (3) знижувати експресію деяких генних продуктів; overdrive − штучне прискорення ритму з метою придушення ектопічних вогнищ автоматизму; seepage− краплинна клизма, overhung − з видатною верхньою щелепою тощо.

Отже, до сучасних способів перекладу лексичних одиниць відносять: пошук словникового відповідника; вибір варіантного відповідника; транскодування;

·  калькування (дослівний переклад);

·  контекстуальна заміна;

·  смисловий розвиток;

·  антонімічний переклад (формальна негативація);

·  описовий переклад.

        1.8.  Перекладацькі лексичні трансформації

Перекладач постійно стикається з тією обставиною, що в кожній мові існують свої закони сполучуваності лексем, які забороняють певним словам вступати в сполучення, і своя мовна традиція, що приписує певні, найбільш прийнятні способи вираження даного змісту [31, с. 49]. Подібні проблеми вирішуються за допомогою використання перекладацьких лексичних трансформацій. Перекладацькі лексичні трансформації це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники певного слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту [12, с. 39].

Конкретизація значення слова. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою адекватного перекладу лексики, тобто переклад лексичних елементів не обов'язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Важливим є і вміння підібрати контекстуальні відповідники, які не завжди фіксуються у перекладних словниках.

Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристиках словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення [14, с. 39].

Конкретизація значення − це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики, наприклад:

It is argued here that none of these criticism is successful. − Тут робиться спроба довести, що жодне з зазначених критичних зауважень не є обгрунтованим.

Зрозуміло, що цей спосіб перекладу частіше застосовується тоді, коли перекладаються слова із (дуже) широким, навіть можна сказати, розмитим семантичним навантаженням. Наприклад, thing, matter, piece, affair, entity, unit, challenge, range, claim, concern, weakness, fine, good, useful, to be, to get, to come.

Нерідко конкретизація застосовується при перекладі англійського дієслова to be, що вживається в англійському мовленні значно частіше, ніж відповідне українське дієслово «бути»:

There are many points in the debates at which misunderstanding may be avoided. − Можна знайти багато таких положень, що висловлюються під час дискусії, які дозволяють встановити порозуміння.

Застосовуючи конкретизацію під час перекладу дієслів широкої семантики (tobe, toget, tocome тощо), слід враховувати типову сполучуваність українських відповідників іменників, що вживаються з ними у реченні:

A ball on a hillside can roll to the bottom spontaneously but will never go up the hill unless it is pushed. − М'яч на схилі пагорбу може сам по собі покотитися донизу, але він ніколи не покотиться доверху, якщо його не штовхнути.

Генералізація значення слова. В процесі перекладу лексичних елементів перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється при перекладі на слово із ширшим значенням [13, с. 45], наприклад: