Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 11

а) паралельне термінування поняття декількома дослідниками: superintuitionisticlogic− суперконструктивна логіка та суперінтуiционістська логіка;

б) різні варіанти перекладу терміна: elimination − виключення, видалення, елімінація;

в) наявність повного та скороченого позначення одного поняття: WFF та wellformedformula;

г) існування епонімних та звичайних термінів: Booleanalgebraта algebraoflogic − алгебра логіки, булева алгебра.

Синонімія та дублетність характерні для української термінології в більшій мірі, ніж для англійської. Причиною появи дублетів частіше усього є розбіжності в перекладі одних і тих же термінів різними перекладачами. У мові технічної літератури на відміну від мови художньої літератури дублети не можна розглядати як прояв багатства виразних можливостей мови. Навпаки, вони є мертвим вантажем термінології, мовна сторона питання про упорядкування термінологічних систем починається саме з усунення дублетності, відбору [9, с. 51].

          1.5.2. Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів і їх переклад.

При перекладі значні труднощі іноді виникають через існування омонімічних слів (в першу чергу термінів) − лексичних елементів, тотожних за формою, але досить відмінних за значенням. У мові науки і техніки особливо поширена омонімія термінів через те, що у терміносистемах різних галузей науки і техніки широко застосовується так зване семантичне словотворення, коли існуючій формі слова приписується те чи інше значення.

Так, наприклад, слово leader у фізиці має значення «іскровий або грозовий розряд, лідер», у кінематографії «зарядка ділянки кіноплівки, рекорд», у кібернетиці − «початок масиву», у слюсарній справі − «ходовий гвинт», у геодезії − «передній мерщак», у гірничій справі − «направляюча стріла копра», у політології − «провідник, керівник», у поліграфії − «пунктир» тощо. Взагалі, причини появи омонімічних термінів звичайно такі:

-  відсутність в мові такої кількості слів та словотвірних засобів, щоб кожне поняття позначалося новим терміном;

-  традиції функціонування терміна, його семантичні та словотвірні зв'язки;

-  диференціація наукових понять та розгойдування значення спочатку однозначного терміну в процесі вживання терміну та наступного доосмислення поняття.

Зрозуміло, що значною мірою характер значення таких омонімічних термінів визначається належністю оригінала до тієї чи іншої галузі науки і техніки та конкретною тематикою самого тексту оригіналу. Однак перекладацькі помилки можуть все ж  виникати у зв'язку із неправильним вибором значення омонімічного терміну із суміжної галузі научи або техніки.

Крім зазначеного виду омонімії термінів, коли одне значення (значно) ширше іншого, існують ще такі види термінологічної омонімії:

1) одна й та ж форма має різне значення у різних галузях науки (наприклад, control в терміносистемі охорони праці має значення «профілактичні заходи», політології «контроль (ситуації)», техніки «прилад управління, регулятор»),

2) одна й та ж форма слова має різні значення в різних підгалузях суміжних галузей науки або техніки (наприклад, control у гідромеліорації має значення «шлюз-регулятор», а у поливному землеробстві − «поливний чек»),

3) одна й та ж форма має різні значення у різних підгалузях однієї й тієї ж галузі (наприклад, airframeв авіабудуванні має значення «планер», а у космічній техніці − «корпус (ракети)»,

4) одна й та ж форма має різні значення в межах однієї підгалузі (наприклад, у звичайній енергетиці fuel має значення «паливо», а у ядерній енергетиці − «ядерне паливо»). Омонімія існує також у випадку термінів-абревіатур та скорочень.

Оскільки абревіатури та скорочення складаються з невеликої кількості літер, то є ймовірність співпадання їхніх форм у різних галузях науки і техніки. Наприклад, англійський термін-абревіатура ОР у технічній терміносистемі позначає зовнішню приладову дошку, у видавничій справі − розпродаж видання, у термінології поштового зв'язку − наддрук на лицевому боці марки, що змінює її вартість, а у метеорології − це умовна позначка снігової «крупи».