Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 10

Словоскладання − спосіб утворення нових слів завдяки поєднанню двох слів в одне  [24, с. 29]:   bootstrap−  катодне  навантаження,  topin-point− уточнити.

В англо-американській технічній літературі є багато різноманітних скорочень. Скорочуються і слова, і словосполучення: R. = railway − залізниця, e.m.f. − electromotiveforce − електрорушійна сила; Sq. ft. = squarefoot − квадратний  фут;  Intercom=  intercommunication  −  система  зв'язку  у  літаках;

A-pole − А-подібна опора.

Ріст числа скорочень, що знаходять застосування в технічній літературі, цілком закономірний. Терміни − складні слова і досить громіздкі, тому постає необхідність скоротити їх певним чином. В одних випадках це призводить до вживання скорочених термінів у вигляді одного лише основного компонента, в других − до використання різного роду скорочень, частіше усього літерних.

За своїм вживанням терміни поділяються на дві обширні групи: скорочення текстові та скорочення термінологічні. Текстові скорочення вживаються одним чи кількома авторами, до того ж  у кожному конкретному випадку (тобто книзі чи статті) вони обов'язково пояснюються авторами або в тексті, або в примітках. Без такого пояснення текстові скорочення як правило незрозумілі.

Термінологічні скорочення − це загальновживані (іноді стандартні) синонімічні скорочені варіанти стандартних термінів. Термінологічні скорочення звичайно зрозумілі спеціалістам без пояснень.

Нерідко   текстові  скорочення,  зустрічаючись  у  різних  авторів,   стають традиційними, перетворюючись таким чином в термінологічні скорочення.

Взагалі можна виділити:

-  складові скорочення;

-  часткові скорочення, що складаються з літери чи складу повного слова;

-  змішані скорочення, які складаються з літер та складів;

-  цифрові скорочення, що складаються з літер та складів та цифр;

-  усічені слова.

Таким чином, існують кілька класифікацій термінів за будовою.

До основних способів утворення англійських термінів належать:

-  афіксація,

-  конверсія,

-  словоскладання,

-  скорочення,

-  запозичення,

знання яких суттєво підвищує якість перекладу. Терміни, які мають різну будову, перекладаються за допомогою застосування відповідних перекладацьких прийомів.

     1.5.  Особливості   термінів   та   термінологічних   систем,   що   можуть

             впливати  на  якість  перекладу

На стані як окремих термінів, так і конкретних термінологічних систем відбивається історія розвитку даної науки, зміна наукових поглядів, інтеграція та диференціація наукових дисциплін, культурні зв'язки, вплив лексико-семантичної системи мови. У сукупності все це призводить до того, що терміносистеми більшості наук не можуть повністю задовольнити вимоги, що висуваються до «ідеальних» термінологічних систем [14, с. 26].

          1.5.1. Синонімія термінів в англійських та українських текстах.

Вплив загальнонаціональної мови на термінологію виявляється в тому, що термінології, як і мові в цілому, властива синонімія лексичних одиниць. У термінології синоніми співвідносяться з одним і тим же поняттям та об'єктом, вони не характеризують різні його властивості. Тому дане явище деякі дослідники називають термінологічними дублетами. Синоніми в термінології мають іншу природу та інші функції. Тут вони, як правило, не виконують стилістичних функцій.

Синонімія особливо характерна для початкових етапів формування термінологічних систем, коли ще не відбувся природний (та штучний) відбір кращого терміна й існує багато варіантів [36, с. 73]. Взагалі найбільш поширена дублетність у тих галузях науки та техніки, системи понять яких формувались на протязі тривалого історичного періоду та тісно стикались зі сферою виробництва. Процес стихійного термінотворення призводив до того, що для одного і того ж поняття накопичувались різні, часто випадкові, найменування [14, с. 60].

Мертвим вантажем термінології можуть стати додаткові одиниці синонімічного ряду.

У числі головних причин синонімії вчені [11; 15; 39] називають: