Побудова асоціативного поля концепту «успіх» як об’єкту конструювання процесу пізнання, страница 2

Всі розглянуті синоніми є складовими мікрополя лексеми УСПІХ, які характеризують різноманітні форми вираження та досягнення успіху та його складників. В це мікрополе входять наступні іменники: accomplishment, achievement, acquirement, advance, attainment, chance, completion, conquest, effectiveness, fame, fortune, fulfillment, gain, happiness, health, hit, luck, obtaining, outcome, progress, prosperity, realization, sensation, totalling, triumph, victory, wealth, welfare, wellbeing, winner, winning та інші.(подаються у роздатковому матеріалі). Цю групу лексем можно розбити на три мікрогрупи. В першій мікрогрупі успіх характеризується як факт певного досягнення або успішного завершення: success – [the fact of succeeding] – syn. achieving, gaining, prospering, attaining, accomplishing, progressing, advancing, triumphing, making a fortune, finishing, completion, consummation, doing, culmination, conclusion, termination, resolution, end, attainment, realization, maturation, breakthrough, victory, triumph, accomplishment, benefiting, having good luck; being out in front, making a noise     in the world, making a ten strike; ant. failure, disappointment, failing. (подаються у роздатковому матеріалі). До другої групи належать лексеми, що характеризують успіх як досягнення вишого ступеня успішності: success – [the fact of being succeeded to a high degree] – syn. fortune, good luck, achievement, gain, benefit, prosperity, victory, advance, attainment, progress, profit, prosperous issue, bed of roses, favorable outcome; – ant. defeat, loss, disaster. .(подаються у роздатковому матеріалі). До третьої групи ми відносимо лексеми, що доють оціночну характеристику суб’єкта, який досяг певного успіху та визнання: success – [a successful person or thing] – syn. celebrity, famous person, leader, authority, master, expert, man of fortune; somebody, star, gallery hit, bell–ringer, VIP. – ant. failure, loser, nonentity.(подаються у роздатковому матеріалі).

Дистрибуційний аналіз імені концепту «успіх» дозволив виділити наступні групи словосполучень з даною лексемою:

–  атрибутивні словосполучення, де лексема успіх вживається як опорний компонент чи модифікатор;

–  дієслівно-іменникові сполучення з даною лексемою.

Таким  чином, лексема success є ключовою у розглядуємому лексико-семантичного полі «успіх». Її ключовий характер появляється в тому, що вона інтегрує цілий лексичний пласт слів та словосполучень, які формують дане мікрополе. Це зовнішня інтегративна функція даної лексеми, також вона формує внутрішнє лексико-семантичне мікрополе на власній основі, яке знаходить своє вираження у різних видах словосполучень з поспозитивними та препозитивними модифікаторами, а також у великій кількості дієслівно-іменникових словосполучень з даною лексемою.

У третьому розділі ми розглянули основні труднощі, що виникають при перекладі текстів у яких зустрічаються лексеми даного лексико-семантичного поля, та способи їх подолання. Аналіз тексту оригіналу і його перекладу показав, що більшість труднощів виникає при перекладі лексичних одиниць, що становить 78% від загальної кількості труднощів, граматичних в свою чергу – 22%. При перекладі звіту найпоширенішими трансформаціями були наступні: описовий переклад, переклад неоднозначних слів, додавання, віднімання, пермутація, переклад неозначеного особового підмета, герундія, складного номінативного присудка та інші.

Семантичні компоненти лексеми success

1) успіх як досягнення (achievement, accomplishment, attainment, completion, outcome);

(1) Nothing succeeds like success. (прислів’я)

2) успіх як добробут (wealth, prosperity);

(2) These approaches produced successes, and the subfield of export systems became commercially viable.

(3) Naked’s financial success is in part driven by the success of its clients.

The New York Times April 10, 2008

3) успіх як визнання (fame);

(4) Success is never blamed. (прислів’я)

4) успіх як удача (luck, fortune);

(5) In his diaries he looks forward to future success, but it was his artistic success that he sought before financial security.

(6) Politics, of course, is its own type of sports, and a lot seems to be riding on San Francisco’s success at keeping the peace.

Синонімічний ряд лексеми success

Перша мікрогрупа, в якій успіх характеризується як факт певного досягнення або успішного завершення:

success – [the fact of succeeding] – syn. achieving, gaining, prospering, attaining, accomplishing, progressing, advancing, triumphing, making a fortune, finishing, completion, consummation, doing, culmination, conclusion, termination, resolution, end, attainment, realization, maturation, breakthrough, victory, triumph, accomplishment, benefiting, having good luck; being out in front, making a noise in the world, making a ten strike; ant. failure, disappointment, failing. (подаються у роздатковому матеріалі).

Друга групи, до якої належать лексеми, що характеризують успіх як досягнення вишого ступеня успішності:

success – [the fact of being succeeded to a high degree] – syn. fortune, good luck, achievement, gain, benefit, prosperity, victory, advance, attainment, progress, profit, prosperous issue, bed of roses, favorable outcome; – ant. defeat, loss, disaster. .(подаються у роздатковому матеріалі).

Третя група, до якої ми відносимо лексеми, що доють оціночну характеристику суб’єкта, який досяг певного успіху та визнання:

success – [a successful person or thing] – syn. celebrity, famous person, leader, authority, master, expert, man of fortune; somebody, star, gallery hit, bell–ringer, VIP. – ant. failure, loser, nonentity.(подаються у роздатковому матеріалі).