Особливості перекладу офіційних промов з англійської мови на українську (на прикладі промови прем’єр-міністра Австралії до парламенту), страница 13

·  not impossible – можливий

·  we will not fail to – нам вдасться

Висновок до розділу III

При перекладі тексту публіцистичного стилю найчастіше використовувався такий перекладацький прийом як вибір варіантного відповідника, що обумовлене тим, що у матеріалі дослідження наявна велика кількість багатозначних слів, смисловий розвиток, додавання та вилучення слова.

Для вирішення труднощів при перекладі інших лексичних одиниць використовувалися наступні перекладацькі прийоми: калькування, заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови, описовий переклад, антонімічний переклад.

У процентному співвідношенні такий перекладацький прийом як переклад варіантного відповідника використовувався в 22.2% випадків, смисловий розвиток у 16.6% випадків, додавання слова в 16.6% випадків і вилучення слова також в 16.6%  випадків. У 28% випадків були застосовані інші перекладацькі прийоми.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Матеріал дослідження відносимо до публіцистичного стилю, типічною формою викладення в якому є монолог у вигляді статті, лекції тощо. Основною характеристикою текстів публіцистичного стилю є чергування експресивності та інформативності, а подекуди і їх злиття. Вживання цих функцій мови повністю залежить від направленості тексту, та від того який саме вплив він повинен здійснювати на адресата.

Для цього стилю характерне використання повних речень, а також різноманітних типів складносурядного чи складнопідрядного речень. В такому типі текстів найважче перекладати неоднозначні слова (вибирати варіантні відповідники). Такі перекладацькі прийом як смисловий розвиток, додавання слова та вилучення слова. Ці перекладацькі прийоми найчастіше використовуються при перекладі таких текстів.

Публіцистичний стиль використовується у багатьох родах діяльності, найголовнішим з яких для пересічних громадян є ЗМІ та різноманітні періодичні видання, тому для майбутніх перекладачів найголовнішим завданням є максимально точно передавати адресату зміст того чи іншого питання, найчастіше застосовуючи такі перекладацькі прийоми як переклад неоднозначних слів, вилучення та додавання слова, орієнтуючись у своєму виборі не тільки на ті прийоми, що використовуються найчастіше, але й на те, що тексти здебільшого призначені на широкі маси людей, фонові знання яких далеко не однакові.

Список використаної літератури

1.  Бухбиндер В.А., Розанов Е. Д. О целостности и структуре текста. – М.:   Высшая школа, 1975. –  200с.

2.  Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. – М.: Наука, 1978. – 112с.

3.  Вёглин Ч.Ф. Многоступенчатый перевод. – М.: Высшая школа, 1978. – 184с.

4.  Вине Ж-П., Дарбельне Ж. Технические способы перевода. – М.: Русский язык, 1978. – 167с.

5.  Гак В.Г. Сопоставительные исследования и переводческий анализ. – М.: Русский язык, 1979. – 204с.

6.  Гальперин И.Р. Текст, как объект лингвистического исследования. –             М.: Наука, 1981. 139с.

7.  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 6-те вид., виправлене. – Х.: Торсінг, 2004. – 444с.

8.  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Ч. I. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 271с.

9.  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Ч. II. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 303с.

10.  Коньков В.И. Речевая структура газетного текста. – М.: Русский язык, 1997. – 136с.

11.  Майданова Л.М. Стилистические особенности газетных жанров. – Свердловск: Союз, 1987. –  147с.

12.  Мунэн. Ж. Теоретические проблемы перевода. – М.: Высшая школа, 1978. – 169с.

13.  Райс К. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. –  М.: Высшая школа, 1978. –  300с.

14.  Фёрс Дж. Р. Лингвистический анализ и перевод. – М.: Высшая школа, 1979. – 256c.

15.  Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. – М.: Наука, 1978. –  174с.

16.  http://www.abc.net.au/message/news/stories/s1702921.html