Особливості перекладу офіційних промов з англійської мови на українську (на прикладі промови прем’єр-міністра Австралії до парламенту), страница 12

·  sport is so much at the centre of our livesспорт посідає одну з провідних ролей в нашому житті

·  last Budgetбюджеті минулого року

·  passport to progress – візитна картка  прогресу

·  for retentionandachievementinlateryearsважливе значення  для подальших успіхів в навчанні

·  achievement in literacy – надбання писемних навичок

·  numeracy – вміння рахувати

Смисловий розвиток

Смисловий розвиток є таким способом контекстуальної заміни, коли в перекладі використовується слово, значення якого є логічним розвитком значення слова, що перекладається. Іноді  відхилення в перекладі від ‘‘букви’’ оригіналу необхідно для досягнення адекватності перекладу, оскільки в мовах оригіналу та перекладу можуть діяти різні мовленнєві норми та існувати різні традиції мовлення [9:28]. Наприклад:

·  recommit – підтримувати

·  gallantly –наполегливо

·  andworkingverypatientlyandtoilinggallantlyandsuccessfullytobringthisaboutгарна та успішну працю, щоб досягти домовленості та зберегти її аж до сьогодні

·  the centre-pole of the tentце головне питання програми

·  Australia of all the talents – Австралія, як одна з обдарованих країн

·  provider –організація

Вилучення слова

Трансформація вилучення – виправдане з точки зору адекватності перекладу, в першу чергу норм мови перекладу, усунення в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліцитного смислу тексту: [9:50]

·  and can I by courtesy of the place card that we were all givenі я можу  з наших карток офіційного прийому

·  deliver results on the groundприносити результати

·  dramatize our nations challenge – ускладнювати  наше завдання

·  these things need to be saidтреба зауважити

·  key determinant – вирішальний фактор

·  aims at nothing less than indigenous children reaching comparable levels of literacyнацілена на те, щоб вони досягли такого ж рівня знань

 Калькування

Калькування (дослівний або буквальний переклад) – це прийом перекладу нових слів, коли відповідником простого чи складного слова вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [9:25]. Наприклад:

·  indigenousAustralians – корінні австралійці

·  tertiary – третинний

·  local community – місцеве суспільство

·  corporate sector – корпоративний сектор

·  eloquent rhetoric красномовна риторика

Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови

Через різного роду лексичні та граматичні особливості мов оригіналу та перекладу та розбіжності у мовленнєвих нормах перекладачу доводиться застосовувати трансформацію заміни частини мови. Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, однак найчастіше це спостерігається у випадку таких частин мови, як іменник, дієслово, прикметник, та прислівник [9:51]. Наприклад:

·  our preference is for – ми віддаємо перевагу

·  we’re realistic to understand that – ми  вже досить добре це розуміємо

Описовий переклад

Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням (або більшим за кількістю компонентів словосполучення), яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення (терміна) [9:36]. Наприклад:

·  IdoparticularlywanttofocusonhowwedothingsmoreeffectivelyinoneparticularareaandthatseducationЯ хочу підкреслити саме те, що ми успішно досягаємо намічених цілей в одній специфічній області, це область освіти

Антонімічний переклад(формальна негативація)

Антонімічний переклад – спосіб перекладу коли форма слова або словосполучення замінюються на протилежну, а зміст одиниці, що перекладається, залишається в основному подібним [9:30]. Наприклад: