Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі, страница 20

Еліптичні конструкції є характерною рисою розмовного комунікативного типу речення, використання якого надає неформальності обстановці спілкування, як у даному випадку:

Приклад 31: “a 19-year-old”[Howard Dean].

Інверсію визначаємо як синтаксичну фігуру, відхилення від звичайного (так званого прямого) порядку слів в реченні, внаслідок чого переставлений елемент речення виявляється стилістично маркірованим.

Приклад 32: Neveragainwillwebeashamed to call ourselves Democrats [Howard Dean].

Відособлення, інтонаційне і смислове виділення будь-якого члену речення (разом із залежними від нього словами), що додає йому синтаксичну самостійність. Семантико-стилістична функція відособлення полягає в уточненні висловлюваної думки, додатковій характеристиці особи або предмету. Відособлення часто вносить у речення експресивне забарвлення.

Прикладвідособлення 33: You are digitally scanning every book in the world – 32 million – to create the first universal digital library” [Chrisopher J. Dodd].

Приклад дієслова у пасивному стані 34: 

“John Kerry believes in energy independence, so we aren’t held hostage to the profits of oil companies or the sabotage of foreign oil fields” [Barack Obama].

У даному уривку не згадується суб'єкт дії, а камуфлюється за допомогою пасивного стану: we aren’t held hostage: «відповідальна особа асоціюється з граматичним підметом і початковою позицією» [Dijk 1995a; 24] в реченні.

2.2.4. ІММ текстового рівня

Інструменти мовної маніпуляції функціонують і на вищому рівні мовної ієрархії – текстовому. Текст – продукт самого дискурсу, і лише він дозволяє розкрити задум автора повідомлення, пояснити набір маніпулятивних засобів, використаних при його створенні. ІММ на даному рівні є способами реалізації функціонально-семантичних  категорій тексту – інформативності, зв'язності, проспекції/ ретроспекції, модальності.  На текстовому рівні функціонують пресупозіция, імплікатура, іронія, політична метафора, створення «семантичного поля», повтор, аналогія, контраст, коментарі і рефлексиви.

Інформативність тексту припускає передачу ним якоїсь інформації.  За прагматичним призначенням розрізняється змістовно-фактуальна (ЗФІ) («передній план» тексту), змістовно-підтекстна (ЗПІ) («другий план») і змістовно-концептуальна інформація (ЗКІ) (його тлумачення, глибинний сенс) [Гальперін 1981: 26-50]. Найбільшу цікавість в дослідженнях мовної маніпуляції представляє ЗКІ тексту, оскільки вона містить задум автора. На підставі процедури аналізу ЗКІ тексту, запропонованою І.Р. Гальперіним [Galperin 1981: 320-324], вироблена процедура відповідно до цілей і завдань справжньої роботи.

Приклад пресупозиції та імплікатури 35: And I’m voting for John Kerry and John Edwards because I want to see America restored as the moral leader of the world” [Howard Dean]. Дане речення побудоване таким чином, що акцент падає на другу частину речення, на той час як перша половина представляється як саме собою зрозуміле, що не піддається сумніву. Тобто, через асерцію, замасковану під пресупозицію, слухачеві нав’язується думка: що Америка неодмінно знов стане моральним лідером світу. У цьому ж контексті імплікується ‘Америка стане моральним лідером світу за умови приходу до влади Джона Керрі і Джона Едвардса.

Політична метафора – ІММ текстового рівня, який реалізує зв'язність. Сучасна когнітивна лінгвістика вважає метафору «формою мислення» [Чудінов; Х], дійсності, що дозволяє осмислити ту або іншу сферу, в термінах понятійних структур інших областей [Лакофф, Джонсон 1990]. 

Приклад36: I’m proud of John Kerry’s leadership, and I intend to stand shoulder to shoulder with him as we fight for the things Harry Truman promised in 1948: health insurance for every American, a real jobs plan to create jobs instead of destroy them [Howard Dean].