Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі, страница 16

Третя група ІММ на фонографічному рівні не має аналогів в усній мові, і вона представлена лапками; лапки визначають іронію та незгоду мовця із справедливістю віднесення даного поняття до предмету, про який йдеться мова. Останні дві групи ІММ можуть компенсуватися за рахунок вербальних засобів, розділового і метаграфемічних знаків. ІММ на фонографічному рівні в письмовій мові  можуть «переводити» особливості усної мови в письмову; стояти самостійно, виступаючи каталізатором звукового оформлення повідомлення при прочитанні; виступати маркером і супутником ІММ, що функціонують на інших рівнях.

2.2.2. ІММ лексичного рівня

Мовна маніпуляція на лексичному рівні реалізується за допомогою слів, фраз і дериватів. Залежно від того, який аспект лексичної одиниці як мовного знаку виявляється задіяним в реалізації маніпуляції, лексичні ІММ можна розділити на три групи лексико-семантичні, лексико-синтаксичні та лексико-прагматичні.

2.2.2.1. Лексико-семантичні ІММ

До першої з цих груп відносяться ІММ, засновані на співвідношенні слова (або його еквівалента) і наочно-понятійного змісту, який ним виражається. Такими є конверсиви, номіналізація, перифрази і уточнення, власне оцінні слова, власне вторинна номінація, деякі лексико-стилістичні засоби (метафора, метонімія, гіперболи, порівняння, уособлення), «слова-амеби», софістицизми, іноземні слова, квантифікатори (генералізація і невизначеність).

Так, використанням неконкретної семантики відмічені квантифікатори – слова, які модифікують інші слова або весь вислів в цілому в кількісному відношенні. Надаючи характеристику певній групі людей, предметів, явищ, вони маніпулюють об'єктами, яким неможливо дати чітке визначення. [Микитина Ксенія Валеріївна; 21с.]

Приклад 13: “He was just one of so many” [Howard Dean].

Тут, посилаючись на «одного з багатьох», автор повідомлення стверджує про багаточисельність патріотів, що звертаються до демократичної партії з метою впливу на запровадження у країні нової дієвої політики. Неясність вказаної кількості лексично зумовлена не конкретизованим числівником one та збірним прикметником many, підсиленим за допомогою прийменника so;все це вказує на відсутність конкретизації і в підсумку не дає жодних фактів, які б підтверджували позицію мовця; тобто цей ІММ застосовується для реалізації стратегії брехні.

“I thought this young man was all any of us might hope for in a child” [Barack Obama]. Використання невизначеного займенника any of us створює враження узагальнення, зрівнювання всіх американців. 

Метонімія (від грецького metonymia – перейменування) – троп або мовна одиниця, сутність якої полягає в регулярному або оказіональному перенесенні імені або характеристик з одного класу об'єктів або одиничного об'єкту на інший клас або окремий предмет, який асоціюється з ним по суміжності, відношення до однієї ситуації; з цілого на частину і навпаки. В наступному прикладі назва перенесена з місця, населеного пункту на сукупність його жителів:

Приклад 13: “…I’ll be doing everything I can to make sure that John Kerry and John Edwards take our country back for the people who built it” [Howard Dean].

“<…>let me express my deep gratitude for the privilege of addressing this convention” [Barack Obama]. Пафос (висока лексика, необхідна у тому випадку, коли говорять про щось важливе, значне. Ця лексика знаходить застосування у виступах ораторів, в поетичній мові, де виправданий урочистий, патетичний тон) та метонімія додають промові та обстановці в цілому урочистості, непогрішності, авторитетності;

«Конверсія (від латинського conversio – зміна, перетворення) в лексиці – це спосіб виразу суб'єктно-об'єктних відносин в еквівалентних за сенсом реченнях» [Ярцева; 234-235]. Конверсивами можуть бути тільки слова, що мають не менше двох глибинних валентностей кожне, і тому відносини конверсії виявляються характерними перш за все для дієслів. Дієслово виробило спеціальну граматичну форму виразу конверсних відносин – форму дійсної і пасивного стану.