Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі, страница 13

В ієрархії засобів комунікативної маніпуляції важливу роль відіграють наступні комунікативні прийоми, як створення семантичного поля «свої», (для цілей якого часто використовуються так звані інклюзивні займенники 1-ї особи. множини ми/we), а також називання адресата за ім’ям; прийом подачі інформації за принципом «плюс – мінус», коли «свої /своє» протиставляється «чужим / чужому»; опора на стереотипи, що нерідко зв'язуються з поняттям мовного штампу; використання «семантично порожніх слів/фраз»; прийом зміни, переформування оцінок, що може здійснюватися за допомогою цілеспрямованого вибору слів для номінації або, точніше, через перейменування понять та  «навішування ярликів»; засоби з семантикою генералізації, узагальнення, універсальності, необмеженості дій/оцінок.

Далі виокремлюємо ряд мовленнєвих стратегій, тобто інтенцій мовця, що домінують при виборі мовленнєвих засобів.

Усе розмаїття стратегій можна поєднати у основні мовленнєві стратегії: інформаційну стратегію, стратегію переконання, стратегію спонукання, кооперативні стратегії, змагальні стратегії, стратегію позитивної самопрезентації/дискредитації та стратегію ввічливості.

Стратегії утворюють відкритий список, оскільки нові типи дискурсу і форми комунікації спричинять розробку і аналіз нових стратегій.

Але серед всіх стратегій можна виділити ряд маніпулятивних стратегій: стратегія створення позитивного образу об’єкта акцентуації, стратегія оптимальної адресації, стратегія імітації природного спілкування, стратегія вуалювання персуазивного наміру адресанта; а також стратегія створення переконливості висловлювання, стратегія релевантності висловлювання, стратегія привабливості, стратегія акцентування ознак, стратегія зміни, переформування оцінок і думок, стратегія погрози, стратегія ігнорування, стратегія дискредитації опонента, стратегія обіцяння, стратегія брехні, стратегія наклеювання ярликів, стратегія ображання та ін.


РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЮВАННЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

2.1. Маніпулятивні персуазивні ходи

В ході дослідження ми прослідкували за використанням маніпулятивних заходів, що було використано політиками у електоральних промовах, і виокремили наступні дієві комунікативні ходи, що є важливими у конструюванні персуазивної комунікації. У наступному прикладі політик представляє свою точку зору, оцінку, думку не як одиничну, таку, що належать лише йому, але як загальновідому істину, тобто створює семантичне поле «свої».

Приклад 1:But this was never about me. It was about us.” [Howard Dean];

В даному випадку мовець використовує інклюзивні займенники 1-ї особи. множини ми/we, що може об'єднувати в своїй семантиці відправника і одержувача повідомлення. «Ми» і відповідний присвійний займенник «наше» подумки зменшує дистанцію між адресантом і адресатом, а отже, налагоджує відчуття міжособистісних стосунків, заважає критичному осмисленню ситуації. Акцент ставиться не на тому, що розрізняє точки зору, а на тому, що їх об’єднує.

Приклад 2:We are not going to be afraid to stand up for what we believe. We are not going to let those who disagree with us shout us down under the banner of false patriotism. And we are not going to give up a single voter. We are going to be proud to call ourselves Democrats, not just here in Boston. We are going to be proud to call ourselves Democrats in Mississippi, to be proud to call ourselves Democrats in Utah and Idaho.” [Howard Dean]

Особливий маніпулятивний засіб, що ми зустрічаємо – це називання адресата за ім’ям. У психології цей прийом називають також «створенням позитивної референтної групи» – адресант так формулює своє повідомлення, що створюється враження про існування багатьох осіб, що міркують і діють як вони.

Приклад 3: I’ve seen that strength. I’ve seen it in the people I’ve met and their desire to take our country back for the American people. I saw it in a college student in Pennsylvania who sold her bicycle and sent us a check for 100$ with a note that said, “I sold my bicycle for democracy”. [Howard Dean]