Лексичні та прагматичні особливості перекладу англомовних політичних промов австралійських політиків

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. КАРАЗІНА

Кафедра теорії та практики перекладу

Факультет іноземних мов
ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА

 ЛЕКСИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

                                                                   Виконавець: студентка V курсу

                                                                                          Севастьянова І.А.

                                                                     Консультант: канд. філол. наук,

                                                                                          доц. Каминін І.М.

                                                                          Рецензент: канд. філол. наук,

                                                                                          доц. Рихло О.П.

Дипломна робота

рекомендована до захисту

засіданням кафедри

Протокол № ______від “______”___________2008 р.

Зав. кафедри_____________________  Черноватий Л.М.

Харків 2008
ЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................................3

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДУ...............................................................................6

1.1.  Визначення поняття «дискурсу» ...........................................................6                

1.2.  Особливості політичного дискурсу.....................................................10

1.3.  Політична промова як різновид політичного дискурсу.....................17

1.4.  Мовні особливості політичних промов...............................................24

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ТА ПРАГМАТИЧНИХ  ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ПЕРЕКЛАД ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ......................................................................................32

2.1. Аналіз лексичних особливостей перекладу політичних  промов............................................................................................................33

2.2 Аналіз прагматичних особливостей перекладу політичних промов............................................................................................................39

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .............................................................................56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................59           

SUMMARY ………………………………………………………………...64                                       


ВСТУП

                                                                                                                   Дане дослідження присвячено проблемі перекладу англомовних політичних промов. Зацікавленість представників лінгвістики та інших наук у „політичній” мові пояснюється твердженням про здатність мови впливати на ставлення людей до фактів та подій.

Лінгвістичні дослідження політичних текстів та дискурсу стають особливо актуальними на межі ХХ – ХХІ ст. як наслідок соціальних процесів демократизації та посилення інтересу науки до вдосконалення технологій влади і соціального управління в суспільстві, засобів впливу політиків на свідомість людей.  Політичний дискурс сьогодні отримує нові аспекти дослідження, що визначає його зближення з іншими галузями лінгвістики, зокрема, із прагматикою. Особливого значення для нашого дослідження набувають здобутки теорії дискурсу, розвитком якої займалися такі вчені як А.Д. Бєлова, Д. Шифрін, Є.І. Шейгал, П. Серіо, Т. А. ван Дейк,                               Н.А. Арутюнова,  М.Л. Макаров, та ін.

       Актуальність нашого дослідження зумовлюється підвищеним інтересом до  сфери політичного дискурсу, прагматичних аспектів політичних промов, зокрема до мовних засобів, що використовуються сучасними політиками з метою переконання. Всі ці аспекти політичного дискурсу вже досліджувались, але ще не були предметом перекладацького аналізу.

        Мета роботи полягає у дослідженні способів перекладу промов в англомовній політичній сфері комунікації українською. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

-  визначити поняття політичного дискурсу;

-  дослідити основні характеристики політичних промов як підтипу політичного дискурсу;

-  визначити лексичні та прагматичні особливості англомовних політичних промов;

-  проаналізувати способи перекладу таких промов українською.

Об’єктом дослідження є сучасні англомовні виступи відомих політичних діячів.

Предметом вивчення є прагматичні та лексичні особливості англомовних політичних промов.

Матеріалом дослідження слугували скрипти промов австралійських політиків. Загальний обсяг досліджуваного матеріалу складає 456  тисяч знаків.

На захист виносяться такі положення:

1.  Політичний дискурс можна визначити як соціальний діалог політиків, що формується в контексті функціонування політичних інститутів та характеризується широким діапазоном питань, що обговорюються; спрямованістю на широку аудиторію; прагненням певним чином на неї впливати.

2.  Політична промова як підтип політичного дискурсу володіє усіма характерними для політичного дискурсу рисами.

3.  Сучасні англомовні політичні промови характеризуються поширенням нової лексики, образних засобів мови, стилістичних прийомів, а також вживанням синтаксичних паралельних конструкцій, синонімічних та антонімічних лексичних повторів, емфатичні конструкцій, метафор.

4.  Зважаючи на характеристики політичних промов, основними способами перекладу є:            

Методи дослідження включали аналіз літератури за темою дослідження, структурний, семантичний та прагматичний аналіз одиниць

Похожие материалы

Информация о работе