Тягові розрахунки основного опору руху вагонів, складу, локомотива й поїзда, страница 4

Розглянуті графіки звичайно креслять в одній координатній системі. Вони звичайно називаються діаграмами прискорювальних сил і сил, що сповільнюють (діаграми рівнодіючих сил при русі поїзда під тягою, без тяги й при гальмуванні).

По діаграмах прискорювальних і зусиль, що сповільнюють, можна встановити також, коли рівнодіюча питомих сил, що діють на поїзд, є позитивною величиною й, отже, рух буде прискореним, і коли ця рівнодіюча є негативною величиною, тобто рух буде; уповільненим. Для цього потрібно встановити, на якому ухилі рухається поїзд, при якому режимі (під тягою, без тяги або при гальмуванні) і яка початкова швидкість руху поїзда. Після цього на діаграмі рівнодіючих сил треба змістити вісь ординат відповідно ухилу, на якому рухається поїзд, з урахуванням його знака.

Уліво від зміщеної осі відраховують позитивні значення рівнодіючих сил, вправо – негативні. Якщо точка, що відповідає початковій швидкості, на діаграмі розглянутого режиму перебуває лівіше зміщеної осі ординат, то рівнодіюча сила позитивна, і швидкість буде зростати, прагнучи до рівномірної. Якщо ж точка, що відповідає початкової швидкості, на діаграмі розглянутого режиму розташована правіше зміщеної осі ординат, то рівнодіюча сила негативна, і швидкість буде зменшуватися, прагнучи знов-таки до рівномірної швидкості для даного ухилу.

7.5 Визначення швидкостей, що допускають,

 по гальмах при русі по перегонах

 При графічному рішенні цього завдання на одному кресленні будуються криві . Перетинання їх дає точку, ордината якої визначає найбільшу швидкість, що допускається, по гальмах (мал.).

Крива швидкості при гальмуванні  (гальмова крива) будується з використанням діаграми питомих рівнодіючих сил при екстреному гальмуванні, тобто . На тім же самому кресленні будується крива , що виражає залежність дійсного шляху гальмування від швидкості. Дійсний шлях гальмування  тобто шлях,який проходе поїзд від початку зниження швидкості до повної зупинки, знаходиться з вираження, що визначає розрахунковий гальмовий шлях,

Звідси

Зараз прийняті наступні довжини розрахункового гальмового шляху: для спусків крутістю до 6 о/оо – 1000 м, від 6 о/оо і крутіше – 1200 м.

Шлях підготовки до гальмування , тобто шлях, який проходе поїзд від початку гальмування до початку зниження швидкості,

де  – швидкість руху поїзда в момент початку гальмування  (початкова швидкість гальмування), км/год;

     – розрахунковий час підготовки до гальмування,с.

Для вантажних составів довжиною 200 і менш осей при автоматичних гальмах

для вантажних складів довжиною більше 200 осей при автоматичних гальмах без прискорювачів екстреного гальмування

де  – спрямлений ухил, о/оо, на якому відбувається гальмування (величина для підйомів приймається зі знаком плюс, для спусків – зі знаком мінус);

     – значення питомої гальмової сили поїзда, що відповідає початковій швидкості гальмування.

Підрахунки по визначенню величини  робляться в табличній формі (табл. ).

Таблиця 3.Підрахунки для

0

60

80

100

0

16,7

22,2

27,8

99,7

39,9

35,8

33,3

8,2

10,0

10,4

10,6

0

167

231

295

1000

833

769

705

7,8

9,0

9,2

9,4

0

150

204

261

1000

850

796

739

7,4

8,0

8,1

8,2

0

133

180

228

1000

867

820

772

Звичайно визначають найбільшу швидкість, що допускається, по гальмах для чотирьох значень ухилів. По отриманим чотирьох точках будується графік залежності найбільшої швидкості, що допускається, по гальмах від ухилів, тобто графік, по якому можна визначити швидкість, що допускається, по гальмах на будь-якому ухилі.