Створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи міського виконавчого комітету, страница 2

вність роботи установ , завданням яких є вивчити ситуацію і використати її з най-

більшою користю.

1.2 Визначення функцій ІДС , що мають бути реалізовані задачею.

Найважливішими функціями при роботі з цією ІДС є :

А) Пошук даних , щодо особистих відомостей робітників виконкому , завдань , поставлених міським виконавчим комітетом та шляхами вирішення відповідних завдань .Наступною , не менш важливою функцією є :

Б) Внесення змін до бази даних та їх часткове коректування.

1.3 Документи , необхідні для розв'язання задачі.

Документами , що використовувались при складанні даної ІДС є :

А) Особові документи щодо відомостей про співробітників міського виконкому.

Б) Проекти та реформи , що були впроваджені виконкомом.

В) Облікові документи.

Г) Журнали звітності.

1.4 Визначення структури реляційної бази даних.

Моя робота , що має вигляд бази даних , складається з трьох зв'язаних таблиць ,

які містять інформацію про роботу виконкому. Введення переліку полів , що міс-тить головна таблиця , допоможе правильно зрозуміти структуру інформаційно-

довідкової системи.

Назва поля

Коментар

Головні завдання

Заплановані завдання

Методи їх виконання

Реформи та проекти вирішення завдань

Керівник

Особа, відповідальна

Структура таблиць включає в себе назву полів , їх тип і довжину.

Назва поля

Типи даних

Довжина

Головні завдання

Текстовий

50

Методи їх виконання

Текстовий

50

Керівник

Текстовий

50

Завдання виконкому

Голові завдання

Методи виконання

Керівник

План виконання

Головні завдання

Керівник

Дата виконання

№ Відділу

Особисті дані працівників

Керівник

Посада

Телефон

Таблиці поєднані зв'язками. Це зв'язки : “ один – до – одного” та “ один – до −ба-гатьох”. Вони залежать від ключових полів , що є основною інформацією для по-

будови таблиць.

1.5 Форми вхідних документів.

До таких документів належать :

1.Головні завдання , що були спроектовані міським виконкомом та органами дер-

жавної влади.

2. Журнали зі звітами , щодо виконання завдань виконкому.

3. Зразки проектів рішень виконкому.

1.6 Опис вихідної інформації задачі .

До цієї інформації належить : склад працівників міського виконкому , відділи виконкому , що відповідають за виконання поставлених завдань і цілей , дати за-кінчення поставлених завдань.

Крім того , ця інформація включає в себе :

А) Знаходження особистих відомостей працівників , а саме : прізвище , посада , телефон та інше.

Б) Дані , що до завдань виконкому , плани і методи вирішення завдань.

Отже , дана інформаційно-довідкова система повинна бути побудована таким чи-

ном , щоб якомога зручніше було здійснювати в ній всі перетворення даних та ви-

конувати поставлені задачі і цілі.

2. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ.

2.1 Опис структури технологічного процесу обробки даних .

Створимо структуру технологічного процесу обробки даних. Дана структура буде представлена у вигляді структури Головного меню ІДС. Метою створення її є на-

Меню інформаційно-довідкової системи

Запити

Форми для редагування даних

Звіти

Вихід

Головні завдання

Дані працівників виконкому

Головні завдання міського виконкому

Вихід з Access

Особисті дані працівників

Методи і шляхи виконання завдань

Керівник

Шляхи і методи виконання завдань

Завдання виконкому

Методи виконання завдань

Завдання виконання

дання ІДС зручного вигляду , щоб легко і швидко було знайти дану інформацію , а знайшовши , без труднощів переглянути її , внести зміни в дані , відредагувати , вивести інформацію на інтерфейс чи на друк.