Створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи міського виконавчого комітету

Страницы работы

Содержание работы

Вінницький фінансово-економічний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Курсова робота

З дисципліни:’’Інформатика та комп’ютерна техніка”

Тема:”Створення автоматизованої інформаційно-довідкової системи міського виконавчого комітету”.

Виконала: ст. гр. 33 МЕ-05

Міщенко О.О.

Перевірив:викладач

Олівко Ю.В.

м. Вінниця 2006 р.

.

Анотація

Дана система створена за допомогою програмних засобівMS Access на базі персонального комп’ютера.Створена програма по обліку працівників,здійснює робку даних виконавчого комітету.Система дає змогу доповнювати і відредаго-

вувати  дані.Крім того, вона має зручний користувацький інтерфейс, забезпечує

обробку інформації баз даних.

Annotation

The system is developed by programmatic facilities of MS Access on the base of the pe-rsonal computer. Created program on the account of workers, carries out the data proce-ssing of  executive committee.The system gives possibility to fill and edit up records. It has comfortable user interface provides treatment of information of data bases.

Зміст

Вступ 

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ…………………………………………………………………

1.1 Опис предметної області та використання автономної інформаційно-довідкової системи (ІДС) та позитивний ефект, що очікується від цього використання………………………………………………………………………

1.2 Визначення функцій ІДС, що мають бути реалізовані задачею…………...

1.3 Документи, необхідні для розв’язання задачі………………………………

1.4 Визначення структури реляційної бази даних………………………………

1.5 Форми вхідних документів…………………………………………………..

1.6 Опис вихідної інформації…………………………………………………….

2 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧІ…………

2.1 Опис структури технологічного процесу обробки даних …………………

2.2 Алгоритм розв’язання задачі …………………………………………………

2.3 Вибір програмних засобів для розв’язання задачі ………………………….

2.4 Вибір технічних засобів для розв’язання поставленої задачі ………………

3 КОМП'ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ………………………………………………………………

3.1 Комп'ютерна реалізація окремих об'єктів системи …………………………..

3.2 Синтез автоматизованої системи……………………………………………….

3.3 Тестування та наладка автоматизованої системи ……………………………..

3.4 Аналіз результатів випробування системи ……………………………………..

3.5 Розробка інструкції користувача та інструкції системному оператору з установки автоматизованої системи на ком'ютер

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Міський виконавчий комітет − це державний орган влади, що виконує одну з головних функцій при виконанні планових економічних програм держави.               

Створення інформаційно-довідкової системи міського виконкому дає мож-     ливість знайти , змінити , відредагувати потрібну інформацію щодо діяльності відповідного органу влади швидко , зручно і просто. База даних − пойменована сукупність взаємопов'язаних даних великих обсягів , які мають однакові принцип-  

пи опису , збереження , оброблення інформації і призначені для довгострокового   

зберігання та багаторазового використання. Моя курсова робота складається з трьох  взаємопов'язаних частин. У першій частині ми аналізуємо предметну об-

ласть і ставимо перед собою задачу , що потребує вирішення. Визначаємо Функції

, структуру реляційної бази даних , а також  документи , що потрібні для розв'яза-ння поставленої задачі та вхідні і вихідні документи.                                                                     Друга частина допомагає нам розробити технологію розв'язання задачі. В

цій частині створюється алгоритм розв'язання задачі і обираються програмні та технічні засоби.          

              І третя частина − це є власне реалізація автоматизованої системи , що  

представлена у вигляді таблиць та інших елементів ( форм , запитів , звітів , макросів ) , що використовуються для ефективної і зручної роботи системи.  Щоб правильно скористатися даною системою , була створена інструкція користувача ,

яка допоможе швидко отримати потрібну інформацію.                                                               Мета курсової роботи полягає в створенні автоматизованої інформацій- 

но-довідкової системи роботи міського виконкому і в ознайомленні з її роботою 

навіть тих користувачів , які вперше працюють з нею , при цьому вона має бути

інформативною , простою , зручною та швидкою.

1.АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Опис предметної області та використання автономної інформаційно-довідкової системи та позитивний ефект , що очікується від цього викорис-

тання.

Створена база даних допоможе користувачу ефективно використовувати інфор-

мацію , що пов'язана з діяльністю міського виконкому. В цій інформації містяться дані про види основних завдань виконкому , вирішення цих завдань тощо. При цьому дана ІДС буде мати простий і зручний вигляд , що надасть змогу швидко здійснювати певні операції , пов'язані з роботою виконкому. Крім того, вона зможе прогнозувати діяльність даного органу в майбутньому. Організації, що цікавитимуться роботою виконкому легко знайдуть зразки діючих проектів і реформ, що будуть застосовані найближчим часом , а це забезпечить продукти-

Похожие материалы

Информация о работе