Розрахунок даних для перенесення кривої на місцевість

Страницы работы

Содержание работы

8 Деталь проекту

8.1 Розрахунок даних для перенесення кривої на місцевість                                 

8.1.1 Розбивка головних точок кругових кривих

     В плані вісь залізниці представляє собою сукупність прямих і кривих ліній.В кожній вершині поворота траси дві суміжні лінії її спрягаються кривою.Криві можуть мати форму кругової або складної кривої.Складні криві складаються із перехідних кривих і кругових кривих.

Рисунок 8.1- Кругова крива

        Кругова крива (Рис.8.1) це дуга кола, вписана в кут,утворений двома суміжними лініями траси. Початок кривої А,середина кривої М і кінець кривої С називаються головними точками кривої. На плані і на місцевості вони можуть бути отримані,якщо будуть відомі: кут повороту траси φ,радіус кругової кривої R; довжини дотичних АВ-ВС,які називаються тангенсами і позначаються буквою Т; бісектриса ВМ кута АВС,що позначається через Б. Кут повороту φ,вимірюють при трасуванні,а величину радіуса R вибирають у відповідності з технічними умовами і умовами місцевості.Із Рис. 8.1   виходить,що:

                                        Т = R·tgφ/2,                                                   ( 8.1 )

               Б = ОВ-ОМ = ,                   ( 8.2 )

                                          

Для розбивки кругової кривої необхідно знати ще довжину кривої К=АМС і домір D:

                          K=(πRφ)/180˚ ,                                               ( 8.3 )

                          D=2Т-К  ,                                                           ( 8.4 )

На місцевості початок і кінець кривої отримують відкладаючи величини Т від вершини кута В по лініях траси,а середину кривої М-відкладанням величини Б по бісектрисі кута АВС,напрям якої знаходять  за допомогою теодоліту.Точка О на місцевості не визначаеться і не позначається.

8.1.2  Розрахунки даних для перенесення на місцевість точок                                   

залізничної  кривої

Вихідні дані – радіус кривої R=1000 м , довжина перехідної кривої L=100 м , кут повороту траси α=55˚ , пікетажне значення вершини кута повороту - ВК- 17км ПК 9+00.

Основні елементи кругової кривої знаходимо за формулами:

Тангенс кривої                     T=Rtgα/2                                                   (8.5)

Довжина кривої                        K=(πRα)/180˚                                    (8.6)

Домір                                          Д=2Т-К                                                  (8.7)

Бісектриса                                Б=(R/cosα/2)-R                                        (8.8)

При наявності перехідних кривих необхідно розрахувати поправки для основних елементів за формулами:

m=L/2(1-L²/120R²)                                             (8.9)

P=(L²/24*R)*(1-L²/112R²)                                        (8.10)

Tp=Ptgα/2                                                     (8.11)

Др=2Тр-(0.5L-m)                                               (8.12)

Бр=р/cosα/2=psecα/2                                             (8.13)

де   m - величина зміщення точки початку кривої ПК по осі х;

       р - величина зміщення кругової кривої по вісі  y;

      Тр - приріст тангенсу кругової кривої, через зміщення р;

      Бр - приріст бісектриси кругової кривої, через зміщення р;

      Др -приріст доміру.

Основні елементи кривої з урахуванням поправок від перехідних кривих розраховуються за формулами:

Tc=T+Tp+m                                                         (8.14)

Kc=K+L                                                            (8.15)

Дс=2Тс-Кс                                                         (8.16)

Бс=Б+Бр                                                            (8.17)

Пікетні значення головних точок кривої – початок кривої ПК, кінець кривої КК, середина кривої СК, від вершини кута повороту ВК знаходимо по формулі:

ПК=ВК-Тс                                                          (8.18)

КК=ПК+Кс                                                          (8.19)

Контроль розрахунку кінця кривої:

КК=ВК+Тс-Дс                                                        (8.20)

СК=ПК+1/2Кс                                                         (8.21)

Розрахунок:

Т=1000tg55˚/2=520,57 м.

К=(3.14100055˚)/180˚ =959,86 м.

Д=2520,57-959,86=81,28 м.

Б=1000/cos55˚-1000=127,38 м.

m=100/2(1-100²/(1201000²))=50 м.

Р=100²/(241000)(1-100²/1121000²)=0.416 м.

Тр=0,416tg55˚/2=0,216 м.

Др=20,216- (0,5100-50)=0.43 м.

Бр=0,416/cos55˚ /2=0.446 м.

Tc=520,57+0.216+50=570,78 м.

Kc=959,86+100=1059,86 м.

Дс=2570,78-1059,86=81,70 м.

Бс=127,38+0,446=127,83 м.

ПК=пк179+00 – 570,78=173+29,22

КК=пк173+29,22 + 1059,86=183+89,08

Перевірка:

КК=пк179+00 + 570,78-81,70=183+89,08

СК=пк173+29,22 + ½1059,86=178+59,15

Усі розрахунки основних елементів кривих та головних точок заносяться в таблиці.

Основні елементи і головні точки кривої.

Таблиця 8.1  -  Вихідні дані

Найменування

Значення

1

2

R

1000 м

α

55˚

L

100 м

ВК

Пк179+00

Таблиця 8.2 – Основні елементи

Похожие материалы

Информация о работе