Робочий зошит з розрахунку кошторисної вартості до курсової роботи з дисципліни "Економіко-фінансова діяльність підприємства", страница 18

 

Строительство : Ремонтные работы комнаты матери и ребенка здания автовокзала

 
 

 Расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-6

на очистку помещений от мусора 

 

Номер пози- ции

л.с.

 Шифр і

номер

позиції

нормативу

 Кількість

 Норматив- но-розрахунковакошторисн

трудомікост

робіт,

 у прямих витратах

( робочих-будівників

і

робітників,що

обслуговують

машини),

 Усреднен-

ні коэф-

фициент

переходу

від норма-

тивно-

розрахункової

кошторисної

трудоміс ро

біт,  у пря-

мих вит-

ратах, до

трудом ро-

бітників,

заробітна

плата

 яких урахов.-

 у

загально

виробнич

витратах

Трудомі

сткість у

загально-

виробнич

витратах

 Усреднен-

на вартість

людино

-часу

роботни-

ків, заро

бітна пла-

та яких

урахов

 у загально виробнич.

витратах,

 I  блок.

Заробітна

плата в

загально виробничих

витратах,

 Заробітна

плата в

прямих

витратах,

 II  блок.

Відрахування- на соц

заходи відповідно з

законода-

вством,

 Усреднен-

ні пока-

зники для

визначення

засобів на

покриття

інших

статей

загально виробнич.

витрат,

 III блок.

Засоби на покриття

інших

статей

загально виробничих

витрат,

 Усього

загально виробнич

витрат,

 

люд- год

люд.год

гр.4хгр.5

грн.

грн.

гр.6хгр.7

грн.

грн.

(гр.8+гр.9)х

0,3942

грн./

люд.год

грн.

гр.4хгр.11

грн.

гр.8+гр.10+

гр.12

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Р20-39-1

0,01

4,21

0,77

 

2

Р20-43-1

1

4,21

0,77

 

3

С311-30

1

4,21

0,62

 
 

Усього:

 
 
 
 

 Крім того:  Засоби на оплату перших п'ятьох днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм

 
 

  ( графа 8 + графа 9 )*0,78% =  грн.

 
 

 Усього загально виробничи витрати грн.

 
 
 

 Примітка:

 У чисельнику приведені показники для розрахунку загально виробничих витрат на одиницю, у знаменнику -  на позицію.

 
 

Склав       _____________________

Перевірив _____________________